Dubblera böndernas lönsamhet - Stärk beredskapen via fler småskaliga jordbruk

Dubblera lönsamheten för svenska bönder och säkra att inhemskt jordbruk kan försörja landets matkonsumtion till åtminstone 80 procent av den mat vi konsumerar och har goda förutsättningar att producera i Sverige.

Det är Centerpartiets och min ambition och därför känns det glädjande att vi nu beslutat att gå fram med ett initiativ i riksdagen som syftar till att regeringen snabbt ska utreda statens kostnadspålagor, främst skatter och avgifter, genom den inhemska livsmedelskedjan. Därefter behöver man föreslå reformer som styr mot målen om högre lönsamhet och ökad självförsörjning.

Lägesbilden i dag är inte helt optimal. Drömmen om "den eviga freden" efter Kalla Kriget har medfört decennier av sänkta ambitioner för så väl försvarsmakten som landets egna självförsörjning av exempelvis mat. När det gäller försvaret har Sverige vaknat och det är bra. Nu behöver samma resa göras när det gäller maten.

Sedan 1995 har böndernas andel av varje matkrona i butik i praktiken halverats. I dag går cirka 10 öre av varje krona till bonden. Följden är fler olönsamma jordbruk, mer centraliserad stordrift och ett ökat beroende av import och fungerande leveranskedjor. Varannan tugga mat måste i dag importeras. Det är en synnerligen dålig situation vid en större kris eller i värsta fall krig. Där är beredskapen helt enkelt för svag.

Personligen anser jag att situationen är dålig även i fredstid. Att lasta skatter och avgifter på bonden, slakteriet, transporterna, livsmedelsförädlare och andra aktörer i flera led pumpar systematiskt upp kostnaden för slutprodukten i butik. Det sänker konkurrenskraften för svenska jordbruk på ett sätt som bromsar vad som skulle kunna vara en betydligt mer välmående landsbygdsnäring. Därför vill jag och C se ett spårbyte. Livsmedelskedjans främsta syfte kan inte vara att leverera skatter och avgifter till det offentliga, utan den behöver fylla en viktigare funktion.

Vår förhoppning är att en snabbutredning och offensiva reformförslag ska kunna bli en central del av regeringens aviserade livsmedelsstrategi.

Gör vi jordbruk och livsmedelsproduktion mer lönsamt så kommer vi kunna få mer konkurrenskraftig svensk mat, fler småskaliga producenter och därmed också en högre beredskap genom decentraliserad produktion.

Jag hoppas även att det ska gå att hitta en samsyn bland de absolut flesta partier i riksdagen om att landets matroduktion förtjänar att uppvärderas.

Heléna Lindahl (C), Riksdagsledamot och Landsbygdspolitisk talesperson