ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGE

Sundsvall växer och Centerpartiet vill se en grön stad och levande landsbygd som växer tillsammans med förutsättningar för ett blomstrande näringsliv, stärkande naturområden och varierande fritidsaktiviteter. Men vi behöver också bygga ett samhälle som förmår att möta de utmaningar som klimatförändringar, pandemier eller en allt mer orolig omvärld kan medföra.

Bild

Vi står idag inför utmaningar som innebär att vi behöver våga tänka nytt när vi utvecklar vårt samhälle och planerar infrastruktur. Världen förändras och det påverkar Sundsvall. Klimatförändringar med värmeböljor, störtregn och skogsbränder behöver mötas upp, men även pandemier och cyberattacker är exempel på hot som kan påverka vårt samhälle. IT-infrastruktur, el- och livsmedelsförsörjning är bara några av de sårbarheter som kan drabba oss. I Sverige var det länge sedan vi hade en beredskap för krig, men nu är säkerheten i vårt närområde sämre än på länge.

Centerpartiet anser att en vardagsberedskap och en god krisberedskap är en förutsättning för ett robust civilt försvar. Krig innebär nya och svårare omständigheter som kommunen behöver klara av att hantera och vi vill därför öka kommunens beredskap och förmåga till att möta en allt mer orolig omvärld.

En grön omställning innebär möjligheter för innovation och gröna jobb inom företagande och industri. För Centerpartiet är det viktigt att vi skapar bra förutsättningar för nya företag som vill etablera sig och växa i Sundsvall. Vi vill se utpekade områden för verksamhets- och industrimarker med varierande karaktär för att Sundsvall ska kunna attrahera företag inom olika branscher.

För att hela kommunen ska leva behöver människor själva ha möjlighet att välja var och hur de vill bo och arbeta. Då behöver det byggas bostäder av olika boendeformer i hela kommunen. Vi vill förenkla processerna kring byggande och exempelvis underlätta byggandet vid strandnära lägen. Att kunna ta sig mellan hem och jobb, skola och fritidsaktiviteter på ett miljövänligt sätt är en självklarhet för oss. Därför vill vi se att en samhällsplanering och infrastruktur som gör det lätt för människor att göra klimatsmarta val i vardagen. Det kan handla om pendlarparkeringar, trygga busshållplatser eller skottade cykelbanor.

Klimatförändringarna skapar nya problem för framtidens stadsutveckling. En stor del av den kommunens infrastruktur är inte utformad för de nya påfrestningarna. Exempelvis saknar vårt dagvattenhanteringssystem kapacitet för att hantera kraftiga störtregn. Därför vill Centerpartiet se över hur kommun kan använda natur-baserade lösningar, stadsnära våtmarker och grönblå infrastruktur som svar på dessa nya utmaningar. Dessa lösningar bidrar till fler ekosystemsvinster för stadens miljö.

Centerpartiet vill under de kommande fyra åren:
  • satsa på digitaliseringens möjligheter och IT-säkerhet
  • öka kommunens beredskap och förmåga att hantera samhällskriser
  • underlätta för bostadsbyggande i Sundsvall
  • utveckla en grönblå infrastruktur i kommunen
  • underlätta för människor att göra klimatsmarta val i vardagen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.