ETT KLIMATNEUTRALT SUNDSVALL

Klimatet är vår tids ödesfråga och för Centerpartiet är det oerhört viktigt att Sundsvalls kommun når målet att bli klimatneutral till år 2030. En grön omställning av vårt samhälle måste ske med beslutsamhet och varsamhet.

Bild

Sundsvall, Sverige och hela vår planet står inför en enorm utmaning med att få bukt med de klimatförändringar som orsakas av människans utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Centerpartiet har de senaste mandatperioderna drivit på och genomfört flera åtgärder för en grön omställning och för att sänka kommunens utsläpp av klimatgaser. Framför allt har Centerpartiet varit drivande i att formulera och besluta om målsättningen ett klimatneutralt Sundsvall 2030.

Vi var tidiga med att driva på 100 % fossilfri kollektivtrafik i Sundsvall, vilket förverkligades hösten 2016 då kollektivtrafiken lades om till att enbart gå på biobränsle. Vi var också först med att driva frågan om subventionerade busskort för seniorer och ungdomar för att öka resandet. Centerpartiets drev även frågan om fossilbränslefria kommunala transporter och vi har även varit pådrivande i frågan att bygga ut fossilbränslefria tankställen i bland annat Liden.

Centerpartiet har drivit frågan om en trähusstrategi, som dels handlar om att bygga i hållbart material men även att skapa kolsänkor för koldioxid och utbyggnad av solceller på kommunens fastigheter med solpaneler monterade på exempelvis kommunhuset. Att sänka klimatutsläppen vid nybyggnationer är viktigt. Centerpartiet prioriterar enklare regler, kortare beslutsprocesser och främjande av moderna byggtekniker som också minskar kostnaderna.

Sundsvall ska vara klimatneutralt 2030, vilket innebär att våra nettoutsläpp av klimatgaser måste vara lika med noll. För Centerpartiet är det prioriterat att inför den kommande mandatperioden avsätta resurser för att minska och i förlängningen stoppa Sundsvalls kommuns klimatpåverkan – både som kommunorganisation och geografisk plats.

Under 2021 har Centerpartiet drivit på för att ta fram en klimat- och energiplan som visar vägen för att nå målet. Denna handlingsplan behöver finansieras och följas upp. Sundsvalls kommun behöver därför bygga upp en organisation som kan arbeta långsiktigt med framför allt tre områden: energi, konsumtion och infrastruktur.

Elektrifiering av kommunala transporter, utbyggnad av elladdinfrastruktur, utbyggnad av förnyelsebar energi, fortsatt fossilbränslefri och konkurrenskraftig kollektivtrafik, bussfiler, högre klimatkrav i kommunala upphandlingar, utsortering av fossil plast och kolsänkor är några exempel på de åtgärder som Centerpartiet kommer att driva för att nå målet om en klimatneutral kommun till år 2030.

Centerpartiet vill under de kommande fyra åren:
  • öka klimatkraven i offentliga upphandlingar
  • elektrifiera kommunala transporter och kollektivtrafiken samt öka kommunens andel egenproducerad el
  • inrätta kolsänkor och möjliggöra för infångning och lagring av koldioxid genom CCS- och CCU-teknik
  • fortsätta att arbeta för klimatsmarta lösningar vid nybyggnationer
  • öka utsorteringen av fossil plast ur hushållssopor och ökad insamling matavfall för produktion av biogas eller el

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.