ETT VÄXANDE NÄRINGSLIV

Ett växande näringsliv är centralt för ett hållbart Sundsvall. Kommunens ansvar är att stärka bilden av Sundsvall som attraktiv och företagarvänlig kommun och skapa förutsättningar för befintliga företag att växa och nya att etablera sig.

Bild

Sundsvall behöver växande företag och nya företag som etablerar sig kommunen. Nio av tio företag i Sundsvall är så kallade mikroföretag med färre än tio anställda, och nästan alla har färre än 50 anställda. I jämförelse har Sundsvall färre nystartade företag än riket sett till antal invånare och större delen av aktiebolagen drivs av män. För att få fler företag att växa behöver kompetens finnas till de jobb som skapas. Kompetensförsörjningen är ett av de hinder som finns, men även tillgången till attraktiva verksamhets- och industrimarker behöver lösas. För att bibehålla kompetens inom Sundsvallsregionen måste Sundsvall vara en attraktiv plats med god tillgång till bostäder, utbildning och pendlingsmöjligheter, men även kunna erbjuda en god fritid genom kultur, idrott och evenemang.

För Centerpartiet har företagarfrågorna alltid varit viktiga och vi drev frågan om det näringslivspolitiska program som kommunfullmäktige antog 2019. Centerpartiet har även drivit på för att stärka möjligheten för små och medelstora företag genom kommunens inköpsstrategi att lägga anbud på offentliga upphandlingar genom att bland annat dela upp dem i mindre delar, men också ställt exempelvis högre krav på inköp av lokalproducerat och svenskt kött i det offentliga
köket.

Bakom varje företag finns en företagare som vill förverkliga sina drömmar och har tagit kontroll över sin egen försörjning och många av dem har skapat jobb åt andra. Kommunen behöver förbättra sin service till företagen och ge dem förtur i den kommunala handläggningen av ärenden.

Kompetensförsörjningen behöver stärkas genom bland annat tätare samverkan mellan näringsliv och skola för att få fram rätt kompetens och Sundsvall behöver arbeta förekommande med att identifiera och ta fram lämplig mark för verksamhet- och industrietableringar. Centerpartiet vill stärka förutsättningar för företag som arbetar med grön omställning och klimatlösningar, gröna jobb, att etablera sig i Sundsvall.

Centerpartiet vill under de kommande fyra åren:
  • utveckla kommunens näringslivsservice och företagsanpassad myndighetsutövning
  • att kommunala upphandlingar ska möjliggöra konkurrens mellan små, medelstora och stora företag
  • ta fram mer mark lämplig för hållbara verksamhet- och industrietableringar
  • öka samverkan mellan skola och näringsliv
  • säkerställa att kommunen inte konkurrerar på en fungerande marknad

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.