Cykelvägar

Cykelvägar genom tre kommuner

Motion av Centerpartiet i hallstahammar gällande prioriterad cykelväg genom tre kommuner

Yrkande

Centerpartiet föreslår att kommunfullmäktige besluta:

att genomföra en cykelstrategi i Hallstahammar som prioriterar en cykelväg som förenar de tre kommunerna Västerås, Hallstahammar (via Kolbäck) och Köping (via Munktorp).


att genomföra ett aktivt samarbete med de tre kommunerna för att gemensamt arbeta fram en strategi för denna prioriterade cykelväg som följer den s.k gamla Köpingsvägen.

Bakgrund

Ska du ta dig med cykel mellan någon av orterna Västerås, Kolbäck och Köping till fots eller cykel finns det inga säkra alternativ du riskerar både ditt och bilisternas liv.

Om man som bilist och åker på den s.k. gamla Köpingsvägen ser man dagligen cyklister och fotgängare som motionerar och pendlar Västerås-Kolbäck-Köping. Hela sträckan saknar vägren, samtidigt som det finns många som ska med bussen som även den har sin på och avstigning på samma väg. Det som är mer skrämmande är att skolbussarna har även sina stopp vid denna väg där barnen står helt oskyddade från biltrafik vid vägkanten och väntar på bussen. Dessutom finns flertalet idrottsplatser och dansbanor i anslutning till denna väg som gör att tillgängligheten och säkerheten skulle öka till dessa platser på ett miljövänligt vis med en cykelväg.

.

Den här sträckan är tyvärr inte fri från olyckor med bilister, sträckan har många skarpa kurvor och trafikeras av tung trafik. Dödsolyckor har skett mellan Munktorp och Köping, här har man eftersökt en cykelväg men inget har ännu inte hänt.


Trots det trafikeras vägen med människor, cyklister och deras djur och inget skiljer dem åt.

Här vill jag knyta ihop de tre kommunerna Västerås - Kolbäck (Hallstahammars kommun) – Munktorp - Köping med en cykelväg för cyklister och fotgängare och direkt separera dem från bilister och tung trafik.

Motion av Anna Gunstad Bäckman (C) om införandet av konceptet barnpilotverksamhet i hallstahammars kommun

Svar på motion prioriterad cykelväg

I nuläget är det ,et angeläget att slutföra de projekt som påbörjats i kommunen och öka trafiksäkerheten för cyklister längs väg 252 (delen Kolbäck- Strömsholm) och löngs väg 619(delen Eriksberg-Kolbäck) samt enligt cykelplanen förbättra cykelvägnätet inom kommunen.

Tekniska förvaltningen bevakar frågan i samband med kommande träffar med Västerås och Köpings kommun samt trafikverket om att ta fram en strategi för att bygga en ny cykelväg längs den gamla Köpingsvägen. Detta projekt skall dock ha en lägre prioritet än övriga planerade cykelprojekt i kommunen.

Förslag till beslut

Att anse motionen besvarad med hänsyn till vad om anförts ovan.

Marianne Avelin C och Sarri Svanström C reserverade sig mot beslutet.