Vår politik 2022-2026

Logga Hallstahammar

- Där stad och land går hand i hand.

HÄR SKA ALLA HA DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET!

Centerpartiets idéer är resultatet av många människors långa strävan för ett rättvisare, friare och grönare samhälle. Centerpartiets Hallstahammar, är en kommun där hela kommunen lever och utvecklas såväl på landsbygden som i tätorten, tillsammans. Centerpartiet utgår från människors vardag, vi kallar det närodlad politik.

Vår närodlade politik har sitt ursprung i vår jordnära identitet som går tillbaka i generationer och fortfarande driver utvecklingen i hela landet. Centerpartiets idéer har i årtionden utgått från en decentraliserad grön jordnära liberalism. Vi menar att besluten blir bättre och mer förankrade om de fattas så nära de människor som själva berörs av besluten som möjligt.

Vi är övertygade om att de allra flesta nya jobb växer fram lokalt, i de små och medelstora företagen. En framgångsrik integration av nyanlända bygger på insatser av kommuner, enskilda människor och civilsamhälle. Framtidens energi bygger på att vi systematiskt tar tillvara de förnybara naturresurser som finns runt om i hela landet.

Närodlad politik skiljer ut Centerpartiet från andra partier. Vår utgångspunkt är inte den nostalgiska nationalstaten eller drömmar om att andra ska lösa våra problem. Vi utgår från den enskilda människan, fast förankrade i vardagen.

Vi ser möjligheter i kommunens utmaningar, möjligheter till ökad jämställdhet, trygghet, mångfald, hållbarhet och företagande. I vårt Hallstahammar sätts barnen och unga och deras välbefinnande, trygghet och utbildning i centrum. Äldre ska får själva välja vad de anser vara bäst för dem för att få en god kvalité i sin omsorg. I vår kommun så trivs företagen och ges möjlighet att växa och må bra. Vi vill ha en utveckling i hela kommunen och då måste landsbygdens möjligheter lyftas.

Våra ungdomar måste redan i skolan få lära sig att bli företagare. Kommunen behöver dessutom fortsätta utveckla en bättre och bredare dialog med våra företag. Hallstahammars kommun toppar näringslivsrankingen i länet, men kommunen har allt för mycket som man driver i egen regi. Där kan företag komma och konkurrensutsätta marknaden, som kommer till gagn både för personal, för mångfalden av företag, för kunden. Centerpartiet vill fortsätta göra det enklare att vara företagare i Hallstahammar. Bland annat genom förenklade regler, snabbare hantering av myndighetsärenden som bygglov och alkoholtillstånd som vi nu sett under pandemin. Här kan vi permanenta vissa regler som underlättar företagandet.

Att skapa ett socialt och miljömässigt hållbart Hallstahammar är en annan utmaning som vi har framför oss, en utmaning Centerpartiet är beredda att arbeta hårt med för att klara. Med våra rötter i landsbygden är detta en naturlig utmaning för oss att ta tag i. Vi har varit med att implementera Agenda 2030 i kommunen mål och riktlinjer som ska genomsyra hela kommunens arbete. Tillsammans kan vi göra samhället mer hållbart och grönare.

Härmed avger Centerpartiet i Hallstahammar följande valprogram:

Landsbygd
Hallstahammar har en fantastisk resurs i sin landsbygd både för boende, företagande och besökare. Vi har en exceptionell natur i gränslandet mellan Mälardalens spännande ädellövskogar och bergslagens djupa barrskogar. Dessutom nära till allt på en och samma gång.

En livskraftig landsbygd behöver både företagande som ger jobb och bra boende för jobbpendlare och andra som vill uppleva friheten och slippa tätorternas trängsel. En levande landsbygd behöver ett aktivt lantbruk, både för jobbens skull, matproduktionen och för den biologiska mångfalden. De lantbruk som finns i kommunen måste uppmuntras och ges möjlighet att utvecklas. Kommunens invånare ska få tillgång till näringsrik, frisk och närproducerad mat.

Under pandemin har många lämnat storstäderna för att tillfälligt bo och verka på distans från tex sommarstugor eller sina föräldrahem. Intresset för landsbygdens miljö och möjligheter har ökat.


Centerpartiet vill:

 • Se över det kommunala stödet till vägarna på landsbygden
 • Robusta bredbandsuppkopplingar ska vara lika självklart på landet som i stan
 • Enklare att bygga på landsbygden
 • Förenklat bygglov för gårdsbutiker
 • Strandskyddsreglerna ska hanteras med ett tydligare fokus på landsbygdsutveckling.
 • Kommunen bör förbättra sin krisberedskap i dialog med det gröna näringslivet.
 • Poliser ska finnas tillgängliga också på landsbygden
 • Kollektivtrafiken på landsbygden bör utvecklas

Trygghet
Att känna sig trygg i sin kommun är av absolut högsta vikt. En rad faktorer kan påverka trygghetskänslan för människor i kommunen dessa kan vara den andra människors beteende och välbefinnande men också den fysiska miljön så som stadsplanering, arkitektur, trafik, buller och ljus. Välbefinnandet skapas genom alla människor har en meningsfull sysselsättning. Det är därför viktigt att vi har en skola som ger de bästa resultat och förbereder barnen inför livet. Alla ska ha ett arbete att gå till och ingen ska känna sig utanför. Efter arbetslivet behöver också en meningsfull tillvaro med sociala kontakter erbjudas. Brottsligheten måste hållas på en låg nivå där invånare känner stort förtroende för polis och rättssamhälle. Människor ska vara trygga att våga säga ifrån om någon gör något som är fel. Medborgare och andra lokala aktörer behöver arbeta tätt ihop.

Narkotikaanvändning behöver elimineras i samhället. Trygghet inkluderar även att alla ska kunna leva och bo i trygghet fri från kriser. Det kan vara kriser som värmebölja eller översvämningar. Dessa kriser är ett symptom på klimatförändringarna som vi alla måste försöka bekämpa. Kommunens krisberedskap behöver därför vara aktiverad och förberedd.

Centerpartiet vill:

 • Förtydliga kommunens och andra offentliga aktörers brottsförebyggande ansvar
 • Att företagare, civilsamhälle, kommuner och polis ska samverka om brottsprevention lokalt.
 • Lägga mer kraft på hur vi utformar samhället till exempel med belysning eller planering för att skapa färre tillfällen som lockar till brott. Trygghetsskapande åtgärder på aktuella placeringar samt väktare tillsätts om så medel krävs.
 • Ökat samarbete med civilsamhället för att jobba preventivt och förebygga otrygghet som ex i skolan.
 • Prioritera ett förebyggande arbete som ska leda till ett narkotikafritt Hallstahammar.
  Hitta riskgrupper och fortsätta dialog med polis, skola och familjecentrum.
 • Ge utbildning för företagare gällande säkerhet och brottsförebyggande arbete
 • Fortsätta samordning och information mellan socialtjänst, polis, skola, säkerhetsansvarig samt lokala företagare. Speciellt vid akuta händelser.
 • När det behövs ska det finnas alternativt boende för dem som snabbt behöver komma från våld i nära relationer.
 • Höja kommunens krisberedskap i händelse av kris eller krig genom att se över beredskapsplan samt löpande revidera, öva och utvärdera arbetet för att säkerställa trygghet för den enskilde invånaren och för samhället.
 • Barn och unga ska känna trygghet i sin skolgång och på sin fritid. För att barn och elever ska få rätt stöd vid en ogynnsam utveckling behöver skolan i ett tidigt skede involvera och stötta elever och vårdnadshavare och även informera om det stöd som finns att få från andra aktörer i samhället.


Vård och äldrefrågor
Oavsett var i kommunen du bor ska du ha samma rätt till bra tillgänglig vård och den hjälp du kan behöva. Vi tycker att det är du som individ som ska vara i centrum, inte själva sjukvårdssystemet. Du ska ha valmöjligheter så att du kan välja den vård som passar dig och även ha en senior anpassning till den plats som du själv vill bo på. Du ska enkelt kunna söka särskilt boende och även fortsätta ha möjligheten att flytta mellan vårdboenden inom kommunen. Vi ser en demografisk förflyttning i samhället där vi blir fler äldre. Konsekvenserna för kommunen blir att det behövs ökade resurser som behöver användas effektivt. Ett sätt att bemöta denna utmaning är att den dela på socialnämnden till två nämnder där en nämnd blir en specifik äldrenämnd, för att kunna fokusera på denna utmaning. Nära vård är en vårdreform som ska rulla ut de kommande åren. Vården ska förflyttas nära människorna, allt fler vårdinsatser ska kunna genomföras i hemmet. Region och kommun behöver samarbeta effektivt och ta tag i ett omställningsarbete som på flera sätt är omvälvande och nytänkande. Det är individen som ska vara i centrum.

Centerpartiet vill:

 • Att sjukvården ska vara tillgänglig och likvärdig i hela kommunen.
 • Att det finns flera olika vårdalternativ så att du som patient får välja.
 • Uppmuntra nya idéer och tankar för att höja kvaliteten i vård och omsorg.
 • Spetsa upphandlingarna på livsmedel så de främjar frisk mat utan antibiotika och tillväxthormoner till våra barn och äldre. Svensk mat som ger en hållbar miljö för både djur och natur, balanserad näringsriktig kost anpassad för individerna.
 • Möjliggöra seniort boende i befintligt bostadsbestånd, som ex ombyggnation el hissinstallation på befintliga fastigheter.
 • Ökad satsning på digitalisering i vården som ger möjlighet till högre integritet och bättre omvårdnad. Satsa på modern välfärdsteknik.
 • Satsa på förbyggande arbete med folkhälsan. Vi ska försöka minimera att flera människor behöver vård från första början.
 • Fokusera på personalvård inom vård och omsorg. Rätt person på rätt plats - är ledorden. Arbeta för heltid som norm, hög kompetensutveckling inom de sociala yrken och vårdyrken, se över sjukfrånvaron och aktivt jobba med att få till ett hållbart arbetsliv.
 • Öka möjligheterna till social samvaro och kvalitativa aktiviteter för de äldre. Ökat samarbete med föreningslivet och/eller kommunens andra omsorgsverksamheter (tex förskolor)
 • Inrätta en särskild bostadskö till seniora hyresrätter.


Förskola och Skola / Barn och unga
Våra barn är det finaste vi har. Varje förälder ska kunna känna sig trygg med den förskola/skola där man lämnar dem på dagarna. Därför vill vi att föräldrarna ska få möjlighet att göra fler val. Det är du som förälder som ska bestämma vilken barnomsorg som är bäst för just ditt barn. Att utveckla barn till fria individer som får ta ansvar och bestämma över sitt liv tycker vi är viktigt. Att barnen ska få tillgång och uppleva kultur och konst anser vi kan vävas in i skolgången. Det är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle att alla barn lär sig läsa, skriva och räkna. Därför måste varje elev få hjälp och stöd för att få de bästa förutsättningarna att utvecklas och lära sig. Vårt mål är att varje elev lämnar skolan med godkända betyg.

Centerpartiet vill:

 • Jobba för ökad valfrihet inom barnomsorg och förskola och öppna upp kommunen för flera olika alternativa förskolor/skolor
 • Att det ska bli mer attraktivt att jobba som lärare i förskola/skola.
 • Jobba för mindre barngrupper samt fler lärare med specialpedagogisk kompetens.
 • Förbättra insatserna riktade till elever som inte når kunskapsmålen.
 • Skolbibliotekarier som är knutna till varje skola som kan ge stöd till båda elever och lärare i deras arbete med läsförståelse (som är avgörande för att eleven ska klara sina studier i alla ämnen).
 • Se över strategin för gymnasieskolan. Arbeta nära ungdomar som inte lyckas i gymnasiet för att ge bättre förutsättningar för dem att komma i egen försörjning.
 • Utreda möjligheten att starta en gymnasieskola i kommunen.
 • Föräldrar måste medvetengöras sitt grundläggande ansvar.
 • Att medarbetare ochrektorersom rekryteras till skola/förskola ska ha relevant utbildning och erfarenhet, för att säkerställa att verksamheten har rätt kompetens på rätt plats.
 • Se över möjliga metoder att renodla förskollärarens och lärarens arbetsuppgifter och låta människor med andra kompetenser sköta uppdrag som inte behöver utföras av någon med specifik lärarutbildning.
 • Nya satsningar inom skolan ska vara evidensbaserade och en handlingsplan för ökad måluppfyllelse bör finnas. Skolor och förskolor måste göra rätt saker på rätt sätt.
 • Utreda om klassfördelningen behöver delas, där resurskrävande barn och unga får separat undervisning så de får rätta förutsättningar att lyckas.
 • Kostnadsfri skolfrukost till för- och grundskola.
 • Att skolan eller kommunen ska erbjuda föräldrastöd och information till familjecentrum.
 • Högstadieskola ska fortsätta drivas i Kolbäck och Hallstahammar.
 • Skapa förutsättningar för olika aktiviteter för ungdomar så de får en meningsfull fritid.
 • Fortsätta med coachande resurser och familjerådgivare samt ge kontinuerlig information och stöd till föräldrarna (inkl informationen ska ges på flera språk).
 • Skolteater och annan konstform som erbjuds kostnadsfritt från regionen ska samordnas av barn och bildningsförvaltningen så alla barn får ta del av detta utbud.

Infrastruktur
Att cykla är bra för både hälsan och miljön. Då behöver det finnas bra och säkra möjligheter att ta sig fram på cykel. Det handlar om att anordna fler cykelvägar mellan kommunens olika orter och aktivitetsplatser samt underhålla befintliga cykelbanor. Kommunens vägbanor har utsatts under längre till för slitage och flertalet vägar har undermålig kvalité. Dessa vägbanor har en akut situation och vi måste åtgärda och underhålla vägbanorna i sund takt. En annan typ av infrastruktur är vårt bredband. Vi har målsättning att alla ska vara uppkopplande, och då ska arbetet med att befibra kommunen fortsätta kontinuerligt.

Centerpartiet vill:

 • Bygga fler bilfria cykelvägar för att öka säkerheten för cyklisterna.
 • Knyta ihop kommunorterna och aktivitetsplatser genom bilfria cykelförbindelser. Skynda på planen gällande cykelväg mellan Eriksberg och Kolbäck.
 • Underhålla vägbanorna kontinuerligt.
 • Att alla ska få tillgång till bredband/fiber i hela kommunen om så önskas
 • Invånare oavsett funktionsvariationer ska ha tillgång till kommunens offentliga platser och områden.
 • Arbeta för kollektivtrafiken ska vara tillgänglig i alla orter i Hallstahammar, samt att det ska vara enkelt att ta sig till hela Sverige.
 • Service i alla orter, kommunikationsförbindelser ska vara enkla och tillgängliga.
 • Anpassade gator och stråk för seniora motionärer och när nytt område planeras.
 • Arbeta för att Kolbäck fortfarande ska ha tågstopp för tåget till Stockholm och till Sala.
 • Även om tågstoppet i Strömsholm tillsynes verkar vara omöjlig att få till, så skulle detta vara ett mervärde för orten och befolkningen.
 • Bättre kollektivtrafik västerut mot Köping
 • Tåg i Bergslagen måste bli en fungerande och pålitlig tåglinje. Rusta upp banan och öronmärk de nya tågen för sträckan Ludvika-Hallstahammar-Västerås.
 • Etablera bra pendlarparkeringar för både cyklar och bilar.
  ·Regiontågstopp i Kolbäck på sträckan Stockholm -Örebro

Näringsliv och arbetsmarknad
Hallstahammars mål bör vara Sveriges bästa kommun att starta och driva företag i. Kommunen måste ha höga målsättningar med sitt näringsliv och sprida vår attraktivitet för att få fler etableringar av nya företag. Kommunen gör väldigt mycket bra för företag men det gäller att inte tappa fart eller fokus. Då behöver vi en företagspolitik som fokuserar mer på att förenkla för företagen, fokusera på möjligheter och mindre på krångel. Dessutom behöver företagare få slippa många av de kostnader och hinder som de har idag. Då kan pengarna i stället gå till att skapa nya jobb. De som vill starta eller flytta in till kommunen ska även erbjudas funktionella och attraktiva lokaler att verka i, som kräver en kommunal översyn av lediga lokaler i både de privata som offentliga fastighetsbeståndet. Hallstahammar ska vara ledande inom företagsklimatet. Dessutom ska det vara lätt att pendla till och från jobbet med kollektivtrafiken från alla delar i kommun.

Centerpartiet vill:

 • Att arbeta internt inom kommunen så reglerna för företagare ska bli enklare så att tiden kan användas till att skapa jobb i stället för att fylla i blanketter.
 • Ha en enda väg in till kommunen så att uppgifter bara behöver lämnas på ett ställe, och att denna funktion ska utökas.
 • De som vill starta och driva företag ska få kostnadsfri rådgivning/företagslots, vad det innebär att driva ett företag.
 • Att införa en närmre dialog och kommunikation inkl samverkan med företagen för ett gott företagsklimat.
 • Rankas som bland de 20 första i kommunindex Svenskt Näringsliv.
 • Arbeta för att skapa en företagspark vid Eriksberg samt utveckla flera olika områden för att underlätta företagsetableringar som ex förskola, handel.
 • Fortsätta arbeta för ett hästkompetenscentrum i Strömsholm för att främja hästbranschen och utveckla området i lokalt och nationellt.
 • Fler pendlarparkeringar så det ska vara lätt att ta tåg och buss för längre affärsresor och den dagliga jobbpendlingen.
 • Ny rastplats vid E18 vid Lyckhem. En välkomstplats för de som vill ta en rast i sitt
  resande och som välkomnar dem till en fantastisk kommun.
 • Jobba för att Bergslagspendeln (tåg) ska fortsätta till Stockholm samt för att möjliggöra tågpendling till Köping/Örebro.
 • Utveckla Strömsholms kanal och att den blir en tillgång som ger kommunen en turismavkastning. De ska arbeta för fler entreprenörer efter kanalen, hyra ut stugor och andra åtgärder för få fler besökare för kanalturism.


Attraktivitet
Centerpartiet har tillsammans med Hallstahammars kommun skapat en Attraktivitetsstrategi. Arbetet har tagits fram tillsammans med föreningslivet, näringslivet medborgare och olika nätverk och aktörer. Nu ska denna attraktivitetsstrategi omsättas i praktiken. Vi är mycket glada över att vi fått till detta arbete, men nu kräver vi att vi fortskrider denna process för att nå vårt mål. Förutom att attraktionsstrategin ska bli en handlingsplan ska vi fortsätta att utveckla Hallstahammars turismmål och specificera dessa för att mer målfokuserat arbete till att nå en attraktiv kommun.

Centerpartiet vill:
 • Utveckla Attraktiviteten till kommunen. Främja etableringen av nya upplevelseföretag.
 • Fortsätta arbeta med Attraktionsstrategin och sätta igång en handlingsplan för detta.
 • Ställplatser (med tillgång till el, dusch, vatten och avloppstömning) för husbilturister i attraktiva lägen i Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm.
 • Se över möjligheterna att få fler badplatser i kommunen.
 • Utveckla centrum utifrån det gestaltningsprogram som har arbetats fram. Det är dags att rusta upp Centrum.
 • Rusta upp Kolbäcks centrum, Linnéabiografen ska rustas upp från förfall. Utveckla en kommunikation med fastighetsägare och sätta en plan för tomma lokaler för att utveckla och hålla Kolbäcks centrum fint och fräscht.
 • Fortsätta med attraktiva torgmöten i hela kommunen och underhålla utväxlingen av olika föreningsaktiviteter, varor och andra utbud. Det naturliga mötet och samtalet ska underhållas.
 • Satsa på lek- och rekreationsmöjligheter för barn och ungdomar i hela kommunen.
 • Torghandel i centrum både i Hallstahammar och Kolbäck

Föreningsliv
I kommunen finns många föreningar som gör att civilsamhället lever ett gott liv. Men det behövs bra lokaler och aktivitetsplatser för att dessa föreningar ska hållas vid liv. Inte minst för att minska utanförskapet och motverka klyvningen av samhället. Införa RIK i kommunen - rörelse idrott och kultur. Prova olika aktiviteter inom detta område där föreningarna bjuds in till skolorna. Detta arbete ska främja rörelse, visa på olika aktiviteter och öka intresset för aktiviteter och kultur.

Centerpartiet vill:

 • Skapa nödvändiga förutsättningar för att bilda flera föreningar samt underlätta för redan etablerade föreningar.
 • Rusta upp badhusen, göra nödvändiga investeringar i idrottsanläggningar för all-aktivitet och match/tävlingar.
 • Planera och avsätta medel i budget för en ny fullstor idrottshall i kommunen.
 • Att anordna aktivitets- och rastplatser för ung som äldre samt underhålla dessa kontinuerligt.
 • Införa ett närmare samarbete med skolan för föreningslivet.


Arbetsmarknad och integration
Flera kommuner vittnar om att det är en utmaning med att få de som står långt ifrån arbetsmarknaden till en sysselsättning. Då Arbetsförmedlingen har reformerats så krävs resurser från kommunen utifrån att arbetsförmedlingen inte finns på plats i kommunen. SFI (svenska för invandrare) ska fungera på ett professionellt sätt som ger personer en god förutsättning att komma in i det svenska språkliga samhället.

Centerpartiet vill:

 • Utöka mer smarta resurser till Jobbcentrum så de kan arbeta mer proaktivt.
 • Att arbete med integration sker mer aktivt i kommunen, föreningar och näringsliv med hjälp av Jobbcentrum. Jobb direkt är bästa vägen till snabb integration i samhället.
 • Motverka ungdomsarbetslösheten med att göra tidiga insatser från Jobbcentrum samt vara en proaktiv part i detta arbete.
 • Fortsätta arbeta strategiskt med kompetensförsörjning, samt utöka lärlings- och praktikplatser.


Miljö, energi och klimat
Alla kommuner har en central roll i genomförandet av de globala målen i Agenda 2030. Det är dels en del av kommunens grunduppdrag (till exempel vård, skola, omsorg och samhällsplanering) men hållbarhetsarhetsmålen ska också vara vägledande för att Hallstahammars kommun ska utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Agenda 2030 ska genomsyra all politik och alla verksamheter. För att ge tydligt mandat och riktning i detta arbete har Agenda 2030 implementerats i kommunfullmäktiges mål och även i nämnderna som ska ge förutsättningar att klara de globala målen.

Centerpartiet vill fortsätta arbetet med Hållbarhetsrådet, för att sätta hållbarhetsmålen aktiva och levande alla kommunala verksamheter.

Centerpartiet ska verka för att:

 • Kommunen ska drivas av 100% fossilfri energi och ha en miljö och klimatpolicy som speglar agenda 2030.
 • Att miljösmarta idéer premieras
 • Arbeta för att skapa ett Återbruk vid Eriksberg.
 • Att snabba på arbetet med att fasa ut farliga kemikalier och hormonstörande ämnen ur kommunens verksamheter
 • Rent vatten fritt från microplaster och andra miljöfarliga ämnen. Dammar som inte används ska utredas om dessa kan tas bort helt alternativ se om fisktrappa kan skapas, samt satsa på att återinföra ett hållbart fiskebestånd.
 • Arbeta för redundans och ett hållbart och långsiktigt system för VA, med ett gemensamt VA bolag.
 • Inför återvinningsstimulerande åtgärder i kommunen och cirkulär ekonomi. Implementera detta arbete om ny Återvinningsstation uppförs.
 • Använda häst i miljövård i kommunen i stället för maskiner, där kommunen finner det lämpligt
 • Etablera laddstolpar för elfordon i nära anslutning till lämpliga parkeringsytor och i anslutning till ny bebyggelse.
 • Solelpaneler etableras när tak renoveras och byggnader byggs.


Bostäder och byggnationer
Alla behöver någonstans att bo, men i bostadsbristens Sverige är köerna långa och det är inget undantag i Hallstahammar. Det behöver byggas nya bostäder. Med enklare regler och mindre krångel är det möjligt. Rörligheten på bostadsmarknaden behöver öka och vi behöver mångfald av olika bostäder. En balans i kommunen med olika typer av bostäder i alla områden, gör att vi får en minskad segregation och ökad integration av olika samhällsklasser. Även att flera invånare kan bo nära natursköna platser.

Centerpartiet vill:

 • Arbeta för fler hyresrätts- och bostadsrättsbostäder på Näs.
 • Arbeta för varierat boende i kommunen så vi får en mångfald av bostäder, inklusive odlingslotter och andra incitament som får boenden att ha ett mer välmående liv.
 • Verka allmänt för fler attraktiva bostäder i olika former utmed kanalen.
 • Bygga äldrevänligt så fler kan bo hemma över tid.
 • Möjliggör att fler kan bygga sitt boende på landet
 • I tätorterna ska en riklig och naturlig grönska vara en hörnsten i planeringen.
 • Klimatsmart byggande bör premieras. Hus/byggnader bör i första hand uppföras i trä eller andra återvinningsbara material där så kan ske. Byggnaderna bör vara energisnåla.
 • Etablera laddstolpar för elfordon på strategiska platser som tex parkeringar och vid ny bebyggelse.
 • Möjliggöra mer och fler solel på taken i Hallstahammar. Solelpaneler etableras när tak renoveras och byggnader byggs på kommunens byggnader.

Text