Hästmanifest

Anna Gunstad Bäckman Strömsholm 2017

Använd hästen i offentliga verksamheter

Gör ridsporten tillgänglig för alla

Minskat regelkrångel vid ex. bygglov

Grön rehabilitering-Häst på recept

Undanta levande djur i konsumentlagstiftningen


2018-2022

Göra ridsport tillgängligt för alla
Det är av högsta prioritet att ridsporten är tillgänglig för alla. Vi vill därför att det ska bli lättare att åka till och från stallet, med till exempel bussen eller på en upplyst cykelväg. Detta ska kommunerna prioritera. Vi vill också att ridsporten ska bli mer tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning, att det ska vara lika villkor för alla att komma till stallet.

Undanta levande djur i konsumentlagstiftningen
När en företagare säljer en häst till en privatperson gäller konsumentköplagen. Köparen har samma rättigheter som någon som köper en maskin trots att fel som uppstår på levande djur kan bero på saker som inte finns med i konsumentköplagen. Det har gjort att många hästföretag undviker att sälja till privatpersoner, eftersom de riskerar att tvingas betala både köpesumman, skadestånd och veterinärkostnader. Levande djur bör undantas från konsumentköplagen, för att i stället regleras på ett mer lämpligt sätt. Det är olyckligt, dels för att det hämmar många företag att expandera, dels för att det påverkar den svenska hästnäringen i stort då deras främsta marknad finns bland privatpersoner. Det vill Centerpartiet ändra på och driver på denna frågan nationellt och på EU-nivå.

Minska regelkrånglet – ex Bygglov
stCenterpartiet ska aktivt arbeta för att underlätta för hästföretagande och rid-turism, bland annat genom minskat regelkrångel och sänkta avgifter för att anställa. Det ska vara enklare att få bygglov för ett stall eller ridhus och att samstämmig taxeringslista. Det ska också vara enklare att anställa ungdomar som vill jobba med hästar med ex lägre arbetsgivaravgifter. Förutom bygglovshantering kan regelkrångel uppkomma ex då en tvetydig syn på hästproducent och hästkonsument finns. Här måste det göras en översyn av myndigheter och informera om skillnaden, då det kan få skattemässiga konsekvenser om feltolkning görs på en hästnäringsverksamhet. Dessutom vill Centerpartiet inte skilja på vilken djurmule som betar vart. Denna skillnad görs på vissa arealstöd och jordbruksstöd. Det hämmar hästnäringen på landsbygden som vill hålla de öppna landskapen som många av oss värnar om.

Grön rehabilitering och habilitering - häst på recept
Grön rehabilitering med djur är ett viktigt komplement till sjukvård. Rehabilitering ska enligt forskarna främjas av grön terapi och det är viktigt med nära tillgång till djur och natur. Vi vet bl.a. att den psykiska ohälsan ökar frekvent hos barn och vuxna. Grön rehabilitering och hästunderstödd terapi är ett bra botemedel mot detta. Dessutom inom LSS så har grön habilitering en otroligt positivt effekt som Centerpartiet vill främja. Centerpartiet vill utveckla ytterligare grön rehab där upphandlingen av dessa typer av vårdinsatser underlättas och förenklas så enskilda bolag kan vara med och konkurrera i upphandlingen.

Främja hästbranschen – höj statusen på hästyrken
Vi vet att förekomsten på svart arbetskraft även kan finnas inom hästbranschen. Detta vill vi motverka genom att höja statusen på yrken inom hästbranschen. De som utför tjänster inom hästbranschen måste våga ta betalt. För att sedermera kunna betala ut en lön till deras anställda, som även innebär arbetsgivaravgift och försäkringar mm. Här har även hästutbildningarna en statushöjande moteffekt. Utbildad personal kan börja ställa krav på arbetsgivaren och kan således ge en positiv effekt på arbetsmarknadens löneutveckling.

Använda häst i offentliga verksamheterna och ge utrymme i kommunala planer
Natur- och kulturvärden är viktiga att värna och underhålla med rätt insatser. För att värna biologisk mångfald och skonsam naturvård föreslår Centerpartiet att skogs- kultur- och naturvårdande tjänster kan även genomföras med häst som en naturlig aktör. Genom att upphandla skogs- natur- och kulturvård med häst och andra hållbara metoder möjliggör vi för hållbart och skonsamt underhållsarbete för kommunens naturmarker. Centerpartiet vill med detta möjliggöra samarbete med exempelvis skola och äldreomsorgen i kommunen där besök samordnas med kunskapstema i naturen. Utöver detta vill Centerpartiet att ridvägar ska tas i hänsyn till vid en infrastrukturplanering inom kommunens plan- och byggavdelning och även se över om möjlighet till ridstråk och ridvägar redan i dagsläget kan möjliggöras på lämpliga ställen.

Möjliggöra djur i Hallstahammars verksamheter ex som i miljövård och inom vård och omsorg.

Natur- och kulturvärden i Hallstahammars kommun är viktiga att värna och underhålla med rätt insatser. För att värna biologisk mångfald och skonsam naturvård föreslår Centerpartiet att kommunen upphandlar skogs- kultur- och naturvårdande tjänster som genomförs med häst och andra äldre och hållbara metoder. Förslaget möjliggör vidare för barn att lära mer om det årsvisa naturbruket och med hästen som redskap. Det ger förutsättningar för äldre att knyta an till något de känner igen från sin barndom med besök eller uppsökande verksamhet. Genom samarbete med flera verksamheter som ex skolan i kommunen kan besök samordnas och dagar med kunskapstema i naturen möjliggöras.

Fortsätta främja ridsport som en personalvårdsförmån
Nu tillåter Skatteverket att ridsport klassas som friskvård, tack vare en vägvisande dom i ett mål. Nu kan en halv miljon ridsportare ta del av det subventionerade friskvårdsbidraget. Först och främst gäller avdraget för dem som rider eller tar lektioner på ridskola. Nu gäller det att fortsätta arbeta för att detta friskvårdsalternativ används och att fler människor utnyttjar detta tillfälle samt arbetsgivarna implementerar detta i sina organisationer.

För frågor gällande innehåll kontakta:

Anna Gunstad Bäckman

Centerpartiets Hästnätverk

Gruppledare Centerpartiet i Hallstahammar

Tel: 070-7399296

Epost: anna.gunstad@centerpartiet.se