Kränkningar i skolan

Anna Gunstad- Bäckman :

Hur hanteras kränkningar och trakasserier i skolan?Det är viktigt att värna en god arbetsmiljö i skolan och förskolan för våra barn och för personalen. På senast kommunfullmäktige så redovisade kommunrevisorerna efter en intervju på Vallbyskolan, att det är så mycket kränkningar på skolan att lärarna och rektorn inte hinner med att skriva kränkningsrapporter i den utsträckning som borde göras. Detta ser vi som chockerande och alarmerande. Att det var en ansträngd situation har kommit fram, men inte i denna utsträckning.

Det står tydligt i skollagen att detta ska åtgärdas. Skollagen 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling och Diskrimineringslagen.
-”Huvudmannen ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling. Åtgärder ska genomföras för att förhindra kränkande behandling. Skolan är skyldig att förebygga och förhindra kränkande behandling och det ska finnas en plan varje år över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkningar. Skolan har skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om kränkningar ska anmäla detta till rektor eller förskolechef. Denne ska i sin tur anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen ska

Skyndsamt utreda och vidta åtgärder som behövs för att förhindra kränkningar.”


Centerpartiet i Hallstahammar kräver att en välfungerande skolledning arbetar aktivt och förebyggande mot kränkningar och trakasserier. En plan ska finnas för hur misstänkta kränkningar och trakasserier ska anmälas, utredas, åtgärdas och följas upp. Centerpartiet anser att statistik ska föras över kränkningar och trakasserier för att kunna jämföra över tid.

Centerpartiet önskar svar på följande frågor:

1. Hur säkerställer rektorn, skolledningen och barn- och utbildningsnämndens ordförande barnens trygghet och arbetsmiljö i skolan, där inget barn eller vuxen ska kränkas eller trakasseras på något sätt?

2. Varför har inte detta hanterats skyndsamt med att sätta in de åtgärder som behövs för att lösa situationen?

3. Vilka åtgärder har och ska vidtagits/vidtas gällande kränkningar och trakasserier för dessa barn och vuxna där kränkningsrapport inte hunnits skrivas?

4. Har rektorn och lärarna getts stöd att upprätthålla studiero med en godtagbar arbetsmiljö i klassrummen, då det vittnats om bristfällig arbetssätt och resursbrist gällande kränkningar på Vallbyskolan över en tid nu?

5. Hur har uppföljningen av kommunens handlingsplaner avseende kränkningar på skolorna skett och vad är resultatet och hur kommer dessa hanteras framöver då handlingsplanerna verka sakna inverkan?