Svar på motion träbyggnadsstrategi

Sverige och världens utmaning är att ställa om till ett hållbart samhälle där vi använder oss av förnyelsebara material och som påverkar vår miljö så likte som möjligt.

IAnna Gunstad- Bäckman  yrkade på motionen ska bifallas.

KF-beslutet blev:

att intentionerna i motionen kommer att beaktas i framtagande av klimatplan för Hallstahammars kommun varvid motionen anses var besvarad.

Alliansen reserverade sig.