Skogsdag med Snefringe

Styrelsen skötselpolicy: "Skogen till låns av våra barn"

Uttalande från Centerpartiet:

Centerpartiet i Västmanland har tagit följande
ställningstagande på sin distriktsstämma den 8 april i Skinnskatteberg.

För Centerpartiet är äganderätten central för hur ett
levande skogs- och lantbruk ska behållas och utvecklas i hela landet.

Det man äger, förvaltar och vårdar man också och det är ur
principen ”frihet under ansvar” som skapat den stora areal av produktionsskog
som vi idag har i Sverige och Västmanland.

Dock så ser vi fler och fler tecken på hur ägandet av skog
och mark ifrågasätts och hur andra intressen ibland skapar överhanden från de
som äger och förvaltar marken.

Nationellt ses ett ökat antal avverkningsstopp där markägare
inte ersätts för de inkomstbortfall som ett förbud betyder för den enskilde
skogsägaren. För Centerpartiet är det tydligt, kan ingen ersättning ges ska
inte inskränkningar eller förbud mot avverkning kunna beslutas.

Centerpartiet ser även med oro på hur Regeringen försvagar
ägarintresset i de regionala viltförvaltningsdelegationerna. På bekostnad av
ökat nyttjandeintresse, som inte har samma ansvar eller påverkas i samma
utsträckning som markägare vid exempelvis rovdjursangrepp.

På EU-nivå riskerar vi också få en mer detaljstyrd
skogspolitik om inte Regeringen på allvar ger sig in i förhandlingen av den nya
lagstiftningen på klimatområdet, som fel implementerat riskerar begränsa vårt
nyttjande av skogen. För Centerpartiet är skogen och dess råvara en viktig och
självklar del för att ställa om till ett klimatsmart och biobaserat samhälle.
Men då krävs också tydliga decentraliserade regelverk så att beslut fattas på
rätt nivå.

För Centerpartiet är det självklart att skogspolitiken ska
bestämmas i varje enskilt EU-land och avverkningar ska inte kunna stoppas av
andra intressen om markägare inte kan få ersättning. För vem vill äga skog och
mark om man ideligen hindras från att bruka den?