MOTION TILL KF

Införande av sociala tjänstehundar inom vård, skola och omsorg.

Antalet sociala tjänsthundar(vård och terapihundar) ökar. idag finns stort antal utbildade tjänstehundsteam i över 50-talet kommuner. Socailstyrelsen har tagit fram en vägledning gällande användatet av sociala tjänstehindar inom vård och omsorg.I vägledningen finns tydliga riktlinjer om hur t.ex. allergi, arbetsmiljö, djurskydd och smittirisker ska hanteras

Forskning visar på positiva effekter på bland annat blodtryck, hjärtfrekvens, depression och apati samt oxytocin- och kortisolnivåer. i Sverige har goda erfarenheter från praktiska försök med hund i vård, skola opch omsorg rapporterats. samvaro med djur kan öka upplevesen av livskvalitet genom avbrott i vardagen. Andra positiva effekter för människor  kan till exempel vara sociala, psykoplogiska och som ovan nämt fysiska.

Enligt en översikt av effektstudier om djurassisterad (inte enbart hundar)  medförde det statiskiskt säkra minskningar av beteendeproblem bland personer med demenssjukdom. Även ångest minskade bland äldre utan kognitiva nedsättningar samt dem ädres sociala funktionsförmåga gynnades avsevärt.

Inom omsorgen har man sett att utbildade hundteam kan öka den sociala gemnenskapen och minska utanförskapen samt underlätta de vardagliga sysslorna inom ex. LSS-verksamheten. Inom skolan finns resultat av att elever, genom hjälp av tjänstehundarhar förbättrar sin läsning och även effektiviserat inlärningen.

I Hallstahammars kommun ser vi stora möjligheter att för barn och ungdomar förbättra studieresultten och studiemiljön. För äldre självständighet i vardagen.

Läs mer på :www.iahio.org.

Jag vill härmed yrka på:

-Att kommunen utreder möjligheten att införa sociala tjänstehundar inom v¨ård, skola och omsorg i Hallstahammars kommun.

-Att kommunen om möjligt etablerar utbildade hundekipage som komplement tiii befintliga insatser inom vård, skola och omsorg i hallstahammars kommun där kommunen finner det lämpligt.

Centerpartiet i hallstahammar

Anna Gunstad-Bäckman

Marianne Avelin

.