Två motioner inlämnade till KF

Rent vatten till alla.

 

Naturvård i kommun med häst.

2017-12-10

MOTION 1 TILL HALLSTAHAMMARS KOMMUNFULLMÄKTIGE:

Rent vatten till alla

Under 2017 hade Hallstahammars kommun vid flera tillfällen problem med sin vattenförsörjning. Uppmaningen att koka vattnet och avvakta med användandet inträffade flera gånger. Centerpartiet vill att alla i hela landet ska ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Låga grundvattennivåer innebär stora utmaningar och med klimatförändringarna ökar risken att bakterier och föroreningar sprids. För att hela Sverige ska kunna fortsätta ha tillgång till rent vatten krävs ett gigantiskt arbete. Vi kan även lokalt göra insatser för att värna våra vatten i vår kommun.

Att ha näst intill oändlig tillgång till rent dricksvatten har länge varit en självklarhet i Sverige. Men de senaste åren har flera delar av landet drabbats av vattenbrist sommartid. Det innebär stora utmaningar för kommuner, småföretagare och hushåll. Tillgången till dricksvatten påverkas av flera faktorer: överutnyttjande, underinvestering i VA-infrastruktur, förändrade flöden och nederbörd i klimatförändringarnas spår. Med klimatförändringar och effekter som översvämningar ökar även risken för jordskred, spridning av bakterier och förorenande ämnen.

Spridning av mikroplaster ut till våra vattendrag kommer från bland annat däckslitage, tvätt av textilier som innehåller syntetfiber eller från hygienartiklar med mikroplastpartiklar. Vilken effekt detta har på människor är oklart men i djurriket innebär detta fortplantningsstörningar liksom att hela ekosystem rubbas. Vi vill därför förbjuda mikroplaster i hygienprodukter.

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige:

Att ge kommunstyrelsen uppdrag att se över kommunens långsiktiga vattenplanering och samtidigt tar fram en lokal vattenplan.

Att kommunen ser över sin beredskap för akuta situationer.

Att ta fram förslag på hur vi kan bygga ut eller bygga om vattenreningsverken för att minimera utsläpp av microplaster i våra vattendrag.

Anna Gunstad Bäckman

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-12-10
MOTION 2 TILL HALLSTAHAMMARS KOMMUNFULLMÄKTIGE:

Centerpartiet i Hallstahammars kommun

Hållbar kultur- och naturvård med häst

Natur- och kulturvården i Hallstahammars kommun är viktiga att värna och underhålla med rätt insatser. För att värna biologisk mångfald och skonsam naturvård föreslår Centerpartiet att kommunen upphandlar skogs- kultur- och naturvårdande tjänster som genomförs med häst och andra äldre och hållbara metoder med kulturhistorisk koppling som sträcker sig i årscykler.

Tyvärr används maskiner i känsliga områden som vissa naturskyddsområden vilket förorsakar stora skador på kulturellt viktiga områden och lämnar sår i marker som tar lång tid att återhämta sig och ibland behöver dyra åtgärder för att repareras. Få barn har idag möjlighet att ta in kunskap om naturbruk och närheten till djur i verkligheten och för äldre som vuxit upp med lantbruk och närheten till djuren finns det få möjligheter att komma i kontakt med detta i vardagen i sin närmiljö.

Genom att upphandla skogs- natur- och kulturvård med häst och andra hållbara metoder möjliggör vi för hållbart och skonsamt underhållsarbete för kommunens naturmarker.

Förslaget möjliggör vidare för barn att lära mer om det årsvisa naturbruket och med hästen som redskap. Det ger förutsättningar för äldre att knyta an till något de känner igen från sin barndom med besök eller uppsökande verksamhet. Genom samarbete med exempelvis Naturskolan, skola och äldreomsorgen i kommunen samordnas besök och dagar med kunskapstema i naturen.

Idag genomförs detta arbete på entreprenad, men är säsongsbetonat och kortsiktigt i sin utformning på grund av kommunens sätt att utforma upphandling och avtal. Med ett tidsperspektiv och en avtalsform som dels löper över hela året och dels omfattar mer än ett år i taget kan insatser planeras och tids läggas utifrån årscykler och skiftande behov i ett område olika år. Förebilder för ett sådant arbete finns bland annat i Danderyd kommun.

Centerpartiet i Hallstahammar föreslår att kommunen upphandlar skogs- natur och kulturvård med häst som sträcker sig över hela året och via upphandlingsformer som möjliggör långsiktigt arbete.

Centerpartiet i Hallstahammar

Anna Gunstad Bäckman

 

Text