Vi fick vår aktivitetspark i Kolbäck som Centerpartiet motionerat om


Medellivslängden ökar i vårt land och vi ser på statistiken att i vår kommun blir vi fler som passerar både 70-80-90-årssträcket. Det är viktigt att hålla oss friska så länge som möjigt. Ett sätt att leva ett friskt liv på gamla dar är aktiviteter och på Hjärtpunkten i Kolbäck är det någon form av träff varje dag. Det finns möjlighet att styrketrän på egen hand, det finns cirkelträning,studiecirklat och café verksamhet

Därför yrkade Centerpartiet

Att tekniska förvaltningen får i uppdrag att iordningställa en aktivitetspark och en Hälsans stig. i Kolbäck.

I svaret vi fick: Aktivitetsparken byggs under 2017 men utanför Stationsgatan 16 coh en Hälsosam stig under 2018 eftersom Hälsans stig är varumärkesskyddat av Hjärt-Lung fondens koncept så det är inte aktuellt.

Därmed ansesn motionen besvarad.

Vår kommentar: Vi är nöjda med Aktivitesparken men inte med den Häsosamma stigen. vi kommer att lämna in förslag på sträckningar.

Sammandrag av Motion :Upprustning ochförfining av förfallna områden i Kolbäck

Centerpartiet föreslog-

-Att utreda vad dessa tre områden( vid Herrevad, Tunbo/Strandgården och Vallmorinken) kan användas till och hur dessa områden kan förfinas utifrån invånarnas önskemål.

-Att utreda om infarterna till Kolbäck kan uppföras och förfinas på ett mer välkomnande sätt så att det ska synas att man kommer till detta fina samhälle gärna en utredning med t.ex. utställartävling tillsammans med invånarna.

Tekniska nämnden svar

En större möjlighet för att utveckla Kolbäck genom att ta fram en ortsanalys där invånarnas tankar om orten ligger till grund för framtida förändringar Dett arbetssätt är mer långsiktigt och kan därmed få fram underlag som under en längre period kan användas för prioriteringar och större förändringar i Kolbäck.

En ortsanalys kräver stora resurser från förvaltningen vilket isådana fall behöver prioriteras tillsammans med övriga uppgifter.Förvaltningens bedömning är att en utredning tidigast kan påbörjas 2019. motionen anses därmed besvarad,

Vi får bevaka frågan så den inte glöms bort.

För att få läsa hela motionerna och svaren gå in på Kommunens hemsida.

KF-protokoll från den 23/4.