Kungsör siktar in sig på att bli miljöbästa kommun!

I måndags träffades kommunfullmäktige för diskussion och beslut om medborgarförslag, motioner, mål och budget, utvädering av teknikbolaget och bussens framtida trafikering i centrum.

Mötet inleddes med ett nytt medborgarförslag om en lekplats i Valskog. Vi behandlade även svar på tidigare medborgarförslag om P-skiva i centrum, enkelrikta Drottninggatan och belysning på Söders gärde. Vi ställde oss bakom förslag till svar på samtliga.

På mötet beslutades det även om budgetramar och mål för kommande år. Vi är oerhört glada att kommunen nu äntligen får ett miljömål att arbeta med. Kommunen har halkat efter men ska nu sikta in sig på att förbättra sitt resultat i miljörankingn årets miljökommun. Målsättnigen är topp 100. Inte den högsta abitionen, men vi är nöjda att frågan kommer på agendan.  Vad gäller övriga mål om befolkningstillväxt, arbetslöshet och kunskapsresultat i skolan är det bra att kommunen fortsätter följa utvecklingen. När det gäller kommunens ekonomi  finns det mycket som talar för att 2020 kommer att bli ett något mer ansträngt år samtidigt som verksamheterna står inför stora behov. Intäkterna är tyvärr inte vad man kunde önska på grund av att skatteunderlaget inte följer den befolkningstillväxt vi har kunnat se i Kungsör. Utifrån det föreslogs det något lägre ramar än väntat och tio miljoner sätts av för senare fördelning. Alliansen ställde sig bakom förslaget. Nu fortsätter budgetarbetet i nämnderna och alliansen kommer att komma tillbaka med förslag på satsningar som behöver göras för att kommunen ska utvecklas i rätt riktning.

Vidare behandlades delårsbokslutet per april månad och ett antal årsredovisningar, bland annat från kommunalförbundet Vafab. Inga stora nyheter. Möjligen en viss oro för kostandsutvecklingen inom vissa kommunala verksamheter men ingenting som föranleder åtgärder.

Kommunfullmäktige fick även en redovisning av en genomförd utvärdering av kommunens teknikbolag. Här hade vi gärna sett en fördjupad analys av extern part. Det beslutsunderlag som presterades var knapphändig. Det innehöll en sammanställning av ett antal svar på en enkätundersökning som styrelsen för teknikbolaget, ledningsgruppen och ett antal ledamöter i kommunstyrelsen svarat på. Det vi saknade var en analys, vilket en utvärdering rimligtvis borde innehålla. Vi ser stora fördelar med att driva den tekniska verksamheten i bolagsform och bolaget är välskött. Samtidigt är vi inte helt nöjda när det gäller transparens och möjlighet till insyn i bolaget och det kan finns anledning att fundera över en organisering via nämnd. För att kunna ta ställning till förslaget att bibehålla teknikbolaget föreslog vi därför en återremiss för att få ett bättre beslutsunderlag. Så blev dock inte fallet. En organisation är inte statisk och vi hoppas så klart att frågan kommer upp igen, om inte kanske att bolaget själv berhöver funderar över vad som kan göras för att öka transparens och insyn i verksamheten.

Avslutningsvis väckte vi återigen frågan om bussens trafikering i centrum. Här är vi allt annat än nöjda med hanteringen och den så kallades dialogen som inte lett något vart. Fina ord utan resultat. Kollektivtrafiknämnden beslutade den 23 maj att bussen från och med tidtabellbyte den 9 december ska sluta trafikera centrum. Ett mycket dåligt beslut. Inte minst på grund av att regionen och kommunen skulle hitta en gemensam lösning i dialog. Så blev däremot inte fallet. På kommunfullmäktige  fick vi besked om att dialogen är återupptagen så än ger vi inte upp. God tillgänglighet till kollektivtrafik är en förutsättning för ett hållbart resande.

Nu tar kommunfullmäktige somaruppehåll och träffas åter den 16 september.

Trevlig sommar //Madelene Fager , gruppledare och opppositionsråd