2020 års budget på kommunfullmäktige

I måndags träffades kommunfullmäktige för att diskutera medborgarförslag, motioner, ombyggnation av resecentrum och budget för 2020.

Det är roligt att se så många medborgarförslag även om alla inte blir positivt besvarande. Belysning i fårhagen vid Hagaskolan hade givetvis varit bra samtidigt skulle det innebära stora kostnader och det finns redan idag belysning i del av Stallmästarhagen. När det gäller förslaget om att bygga rondeller så behöver detta givetvis tas med i framtida även om det inte är aktuellt i nuläget. Det är också bra att Kungsör i tillsammans med Trafikverket tittar vidare på lösningar för att skapa en trafiksäker lösning i korsningen Malmbergavägen och Kungsgatan.

Vi fick även in flera nya medborgarförslag, bland annat om P-skiva i centrum, att förbjuda bensin och diselbilar i centrum och gång och cykelväg till Klämsbo. Dessa kommer nu att behandlas av kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutade även om att påbörja ombyggnationen av resecentrum för VL:s bussar, 550, 552, 49 och 53 utifrån att bussen till sommaren 2020 ska sluta trafikera centrum. En ansökan för ombyggation gjordes av kommunen i maj 2018 och medel av nu beviljats för medfinansiering. Totalt planeras det för 270 resenären, varav ett stort antal gymnasieelever. Vad slutnotan blir och vilka andra åtgärdar som behöver göras har vi ingen aning om, inte heller hur mycket Kollektivtrafikmyndigheten kommer att stå för. Det saknas dessutom ett investeringsbeslut. Men det tyckte kommunstyrelsens ordförande inte spelade så stor roll. Vi yrkade givetvis på avslag. Det finns fortsatt flera obesvarade frågor och vi ser fram emot att ta del av svaren i samband med att återremissen besvaras.

Kommunfullmäktige behandlade även budget för 2020. Vi ställde oss bakom förslag till budgetramar för 2020. Vi delar uppfattningen att mer pengar behöver tillföras socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, vilket nu möjliggörs genom det nya kostnadsutjämningssystemet. Det gör att flera mycket dåliga förslag nu kan läggas i papperskorgen. Samtidigt behöver kommunen  fortsatta att arbete för en effektiv organisation. Det handlar framförallt om att använda våra skattepengar på ett klokt sätt.

Vad gäller innehållet i det förslag som presenterades av de styrande med S, V och L så saknade vi precis som tidigare år tydliga prioriteringar och satsningar för att nå kommunens mål om bätttre skolresultat, fler i jobb, fler kommuninvånare och bättre resultat inom miljöområdet. För oss handlar en budget om mycket mer än kronor och ören. Vi frågade. Men som vanligt fick vi inga svar. Vi i Centerpartiet tillsammans med moderaterna och kritdemokraterna lämnade därför in ett eget budgetförslag med prioriteringar för 2020. Här kan du läsa några av våra förslag.

  • Vi vill se ett åtgärdsprogram för att förbättra skolresultaten
  • Vi vill se en ny måltidsorganisation med fokus på närproducerad mat
  • Vi vill förstärka naturvårdsarbetet
  • Vi vill förstärka samarbetet mellan förskola, skola och socialtjänst i det socialt förebyggande arbetet med Kungsörs barn och ungdomar.
  • Vi vill se över möjligheten att tillskapa trygghetsbostäder på Tallåsgården
  • Vi vill utveckla en heltidsmodell SFI där studier kombineras med praktik på heltid
  • Vi vill se fler praktikplatser genom samverkan inom hela kommunkoncernen och det lokala näringslivet.

Tråkigt nog fick vi inte gehör för vårt förslag, men vi kommer igen. Snart börjar en ny budgetprocess och en ny chans ges att påverka kommunen i rätt riktning. Sen hoppas vi såklart att de styrande tar med sig våra förslag och påbörjar arbetet.

Vi diskuterade även skattesatsen som förslogs oförändrad. Moderaterna föreslog en sänkning. Vi delar uppfattningen att kommunen har en hög skatt och skulle gärna se en säkning. Utifrån den ekonimiska situationen ser vi däremot inte att den möjligheten finns just nu.

Debatten avslutades och jag lämnade mötet precis som många andra gånger med frågan, Vart är ambitionerna? Vad vill de styrande egentligen? Styra, men mot vad?

Vill du veta mer om mötet i sin helhet så hittar du protokollet och vårt förslag på kommunens hemsida.

För Centerpartiet, Madelene Fager oppositionsråd och gruppledare