Beslut om lokalt upphandlingsdirektiv

Lokalt upphandlingsdirektiv, bokslut för Kungsörs kommun, etapp 2 för hamnutvecklingen och bildande av ett nytt VA bolag var några ärenden som behandlades på kommunstyelsen i veckan. Extra glädjande att kommunen nu har ett lokalt upphandlingsdirektiv som möjliggöra mer lokal och nära upphandling för miljön bästa.

I måndags träffades Kommunstyrelsen för beredning och beslut i flera ärenden. Bland annat fattades ett mycket glädjande beslut om ett lokalt upphandlingsdirektiv med tydliga miljökrav vid inköp av varot och tjänster men också bättre möjlighet för lokala leverantörer och entreprenörer att lämna anbud. En viktig fråga som centerpartiet har drivit i flera år och som vi föreslog för kommunfullmäktige och fick gehör för 2018. Nu har kommunen bland annat större möjlighet att köpa in lokala och nära livsmedel till kommunens kök, vilket vi är extra glada över.

På mötet behandlade även bokslutet för 2021, som nu ska vidare till kommunfullmäktige. Kommunen redovisar återigen ett stort överskott på grund att statsbidrag, på 15 miljoner kronor. Beträffande målen lyckas kommunen däremot inte fullt ut. Utmaningarna med dåliga skolresultat består även om vi kan se en viss ljusning. Arbetslösheten är fortsatta den näst högsta i länet och långt över rikssnittet. Glädjande är däremot att fler väljer att bosätta sig i kommunen och förbättrade resultat i miljörankingen. Vi hade dock väntat oss en mer utförlig beskrivning över vad som görs inom miljö och klimatområdet, men så blev inte fallet. Bokslutet kommer att diskuteras vidare och beslutas på kommunfullmäktige i april.

Ett annat ärende som var uppe för beredning var etapp två för hamnutvecklingen. Centerpartiet är positiva till att de styrande har ändrat ursprungsförslaget som innehöll flera brister och felprioriteringar. Nu kommer vi få se ett promenadstråk med planteringar, förslaget att flytta ställplatserna tas bort och det kommer tas fram ett översiktligt förslag på utformning som vi efterfrågat. Vi anser dock inte att hamnprojektet ska finansiera ännu en scen för 400 000 kr. Därför föreslog g vi en ändring. Vi ser snarare att andra prioriteringar behöver göras på exempelvis grönstruktur, lekmöjligheter för barn, belysning, toalett etc. Nu ska fråga om hamnutveckling etapp två upp till beslut i kommunfullmäktige.

Vi diskuterade även beslut om infrastruktur för Runnabäcken 2, bildande av ett gemensamt VA bolag med Arboga, behov och prioriteringar för 2022. Frågor där vi inte var helt nöjda med underlaget men där det kommer en komplettering. Beslutet om mer pengar till kommunstyrelsen för administration och ett nytt samhällsbyggnadskontor deltog vi inte in. Kungsör kommun har andra prioriteringar som måste göras, inte minst på skolan och äldreomsorgen som sedan länge flaggat för ökande behov.

Centerpartiet ställde också en fråga om den miljöutredning som vi har fått höra talas om men inte fått ta del av, med en redovisad miljöskuld på är uppåt 40 miljoner kronor för åtgärder. Nu hoppas vi få ta del av rapporten.

Handlingar och protokoll från mötet hittar på kommunens hemsida.

För Centerpartiet Madelene Fager, gruppledare och oppositionsråd.