Trygghet och social omsorg

Bild

Centerpartiet värnar den enskildes rätt och betonar samtidigt det gemensamma solidariska ansvaret. Det är viktigt med trygghet i vardagen och kommunen har ett stort ansvar när vi behöver vård och omsorg. Förutom utveckling av den professionella omsorgen är samarbetet med frivilligorganisationer en viktig del för att skapa trygghet.

Nulägesbeskrivning

Lilla Edets kommuns har en god äldreomsorg. Vi har kommit högt i rankningar under många år. Samtidigt ser vi nu ett ökat tryck på äldreomsorgen med en allt äldre befolkning.  

Framtidsvision

I Lilla Edets kommun ska alla känna sig trygga att de får den service och omsorg de behöver och man ska ha möjlighet att välja det alternativ som passar en själv bäst.

Centerpartiet vill:

 • Erbjuda ökad valfrihet inom äldre- och handikappomsorgen.
 • Låta de över 65 år resa gratis med kollektivtrafiken inom Lilla Edets kommun under lågtrafik.
 • Servera ekologisk och/eller närproducerad mat inom skola och äldreomsorg.
 • Att kött och mejeriprodukter som serveras i den kommunala verksamheten ska komma från djur som omfattats av bra djurskyddsstandard, alltså svenska produkter. 
 • Att det etableras fler trygghetsboenden i kommunen.
 • Stötta anhörigvårdare genom avlastning, utbildning och möjligheter till social samvaro.
 • Öka tryggheten för de äldre genom att använda modern teknik för de som så önskar. Den som behöver hjälp ska själv bestämma hur.
 • Verka för projekt där äldre och yngre möts till exempel ”morfar i skolan”. 
 • Prioritera drogförebyggande verksamhet.
 • Att kommunens service görs tillgängliga dygnet runt genom att komplettera med e-tjänster.
 • Uppföra gatubelysning längs stråk som gång- och cykeltrafikanter använder ofta.
 • Öka samarbetet mellan kommunens förvaltningar, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, sjukvården och föreningar för en bättre folkhälsa.
 • Att flyktingar som kommer till kommunen, och så önskar, ska få en kontaktfamilj.
 • Att nyanlända flyktingar som kommer till kommunen får kunskap om hur Sverige fungerar utifrån individens förutsättningar, gärna i samarbete med studieförbunden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.