Val 2022

VI VILL JOBBA FÖR STENUNGSUNDS BÄSTA!

Det finaste som finns är att verka i en demokrati. Där varje människa ges kraft att vara sig själv. Där man får leva sitt liv fullt ut, med just sina drömmar och ambitioner. Alla människors rätt och värde är grunden i Centerpartiets politik och vi kommer alltid att stå upp för det öppna och fria samhället.
Centerpartiet har tagit ansvar och format Stenungsund under flera decennier och det vill vi fortsätta med. Centerpartiet är garanten för att investeringar och utveckling sker i hela kommunen, utifrån varje kommundels specifika möjligheter och önskemål. Samtidigt ser vi till att det alltid är kärnverksamheterna som sätts i första rummet och att kommunen ska ha en stabil ekonomi, även i tuffa tider.
Nästa mandatperiod kommer vi lägga stort fokus på miljö- och klimatfrågorna och som ett led i detta lägga fram en plan för hur vi ska kunna utveckla kommunen på ett klimatsmart sätt. Vi behöver använda den mark och de resurser vi har på bästa sätt och forma verkligheten efter kartan och inte tvärt om. Den odlingsbara marken ska användas för livsmedelsproduktion och bostäder i alla dess former ska byggas så att människors livsmiljö, välbefinnande och trygghet främjas.
Skola, vård och omsorg måste utvecklas på ett sätt så att elevers, patienter och brukares behov sätts i första rummet samtidigt som vi har en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Det kräver resurser, men det kräver också andra sätt att arbeta, tänka och ta sig an utmaningar.
Centerpartiet har förslagen och modet att ta oss an framtiden.

Centerpartiet i Stenungsund vill och kan!

Centerpartiet står för en helhetspolitik och har naturligtvis förslag inom alla områden. På centerpartiet.se kan du enkelt läsa om vad vi tycker och vilka politiska lösningar vi ser på samhällets alla problem. I Stenungsund har vi tagit speciellt fasta på 5 punkter inför nästa mandatperiod där vi tycker att kommunen behöver bli bättre:
Miljö- och Klimat, markanvändningen, skolan, den offentliga maten och äldrepolitiken. Där lägger vi vårt fokus!

  • Steppa upp i Miljö- och klimatfrågorna! De är vår generations ödesfråga och Stenungsund ligger långt efter. Bättre kan vi!
  • Bygg inte bort jordbruksmarken! Jordbruket behöver bättre förutsättningar och allt börjar med jorden. Endast i undantagsfall ska odlingsmark exploateras.
  • Skapa bättre förutsättningar för eleverna! Fler läroböcker, tidiga insatser och satsning på pojkarnas lärande är viktiga åtgärder.
  • Skolmaten måste bli godare! Vi vill att eleverna ska kunna välja vegetariskt eller kött, varje dag för att fler ska äta och orka hela skoldagen.
  • Äldre behöver mer valfrihet! Trygghetsboenden i alla kommundelar, mer valfrihet i äldreomsorgen och bättre kontinuitet i hemtjänsten.

Så ska vi lyckas!

Under 90-talskrisen drabbades Stenungsund hårt och var mycket illa ute ekonomiskt. Politiken arbetade hårt för att hålla kommunen Ifrån konkurs och sedan ett 10-tal tillbaka har Stenungsund en stabil ekonomi. Oroligheter i vår omvärld har medfört stigande priser, varubrist och att staten omfördelar sina resurser. Det innebär inte bara högre priser för dig utan också för kommunen. Då behövs en politik som inte äventyrar det viktigaste uppgifterna för kommunen. Centerpartiet kommer alltid prioritera en stabil ekonomi och att genomföra beslutade satsningar, framför att lova nya utgifter.

  • Långsiktiga, hållbara reformer för skolan, omsorgen, samhällsbyggandet och miljön är nödvändiga. Håll i och håll ut!
  • Ett starkt, livskraftigt näringsliv i hela kommunen är nyckeln för att skapa sysselsättning och skatteintäkter.
  • Kraftigt ökad grön elproduktion inom och utanför kommunens gränser säkerställer industrins gröna omställning och säkrar jobben.
  • Breda politiska överenskommelser som håller över tid.
  • Vi tar gärna fortsatt ansvar för Stenungsunds utveckling, men då behöver vi ditt stöd. En röst på Centerpartiet är en röst för hela Stenungsunds bästa!

Innehåll

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.