5 nya vårdcentraler för unga med psykisk ohälsa

Tidiga insatser vid psykisk ohälsa är viktigt. Därför utterligare 5 nya vårdcentraler med tilläggsuppdrag att arbeta med barn och ungas psykiska hälsa.

På dagens möte i Västra Götalandsregionens psykiatriberedning beslutades det att ge ytterligare fem vårdcentraler ett tilläggsuppdrag att arbeta med barn och ungas (7-18 år) psykiska hälsa. Redan idag finns 11 sådana vårdcentraler som nu ska utökas till 16.

Målet är att kunna behandla fler i den aktuella målgruppen. Framför allt är det i den norra och den nordöstra delen av Västra Götaland som besöken är få, så även i ett par kommuner i den sydöstra delen.

Detta är en strategisk satsning som påbörjades redan vid denna mandatperiods början där målet är att på ett tidigt stadium fånga upp ungdomar som lider av psykisk ohälsa.

Tidig upptäckt och tidiga insatser vid psykisk ohälsa är viktigt för att minska risk för ökade symptom och funktionsnedsättning.

Geografisk närhet till en vårdcentral med tilläggsuppdrag har betydelse för besöksfrekvensen, då merparten av de barn ungdomar som fått vård bor i kommunen med en vårdcentral med tilläggsuppdrag eller i dess närhet. Satsningen syftar dessutom till att frigöra resurser inom den specialiserade vården.

Erfarenheterna från de elva särskilda vårdcentraler som redan finns är att de är framgångsrika vad gäller mottagande av unga med psykisk ohälsa.

När fler vårdcentraler utökar sin kompetens för att behandla psykisk ohälsa bland unga frigör det också resurser inom den specialiserade Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vilket ökar kapaciteten att behandla patienter med svårare problematik.