"En väg in"ska öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin

Västra Götaland har längst köer i landet till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). I december 2020 stod drygt 1 500 personer i kö till BUP. Skåne hade under samma period knappt en handfull personer i kö. Redan i juni förra året reagerade den grönblå ledningen i Västra Götalandsregionen (VGR) på den bristande tillgängligheten inom BUP. Krav på åtgärder framfördes.

På regionstyrelsens sammanträde den 20 april lades ett åtgärdspaket fram som syftar till att göra BUP mer tillgängligt. Paketet går under namnet ”En väg in” och antogs av regionstyrelsen i bred politisk enighet.

Förslaget består av flera delar, men särskilt en del bör lyftas lite extra. Ett regionalt kontaktcenter ska inrättas, vilket i praktiken innebär att det ska finnas ett enda nummer till BUP. I dagsläget behöver patienter och anhöriga på egen hand jaga ifatt rätt kontakter till rätt mottagning. Det leder inte sällan att man bollas runt och att själva vårdsökandet blir energikrävande i sig. Så ska det inte behöva vara.

Med ett regionalt kontaktcenter ska patienter och anhöriga lätt få kontakt med BUP. Centret ska kunna göra en tidig bedömning om var hen ska få vård. Anser man att patienten behöver en behandling inom ramen för specialistpsykiatrin så ska centret kunnat boka tid åt patienten på lämplig mottagning. Kontaktcentret ska fungera som en stödjande funktion som hjälper den enskilde att navigera rätt och ska göra vårdsökandet så sömlöst som möjligt.

Gör kontaktcentret istället bedömningen att den enskilde snarare behöver träffa primärvården, så är ambitionen att i framtiden även kunna boka in tider på vårdcentral. Detta kommer bli särskilt relevant då VGR får allt fler mottagningar inom ramen för ”ungas psykiska hälsa” (UPH), vilket är en satsning för att kraftigt öka kompetensen om psykisk hälsa ute på enheterna.

En annan del av förslaget är att skapa en regional enhet med gemensamt ansvar för att alla fördjupade utredningar erbjuds inom vårdgarantin och samla utvecklingsarbete för digitala arbetssätt.

En väg in-koncept finns i dagsläget i sex regioner (däribland Skåne och Stockholm) runt om i landet och lyfts av Sveriges kommuner och regioner (SKR) upp som en framgångsfaktor.

Kontaktcentret kommer rent organisatoriskt vara placerat under Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU). Detta eftersom SU anses vara den verksamheten med bäst förutsättningar att axla uppdraget.

Gunilla Druve Jansson, ordförande i Psykiatriberedningen i Västra Götalandsregionen.