Centerpartiet försvarar din fria rörlighet i EU

Under coronapandemin införde EU:s medlemsländer många olika restriktioner av den fria rörligheten för att försöka hindra smittspridningen och skydda sina medborgare. Nu jobbar Centerpartiet i Europaparlamentet för att den fria rörligheten inom EU, framför allt för personer, varor och tjänster, alltid ska upprätthållas - även i kris.

- Genom gediget förhandlingsarbete i arbetsmarknadsutskottet och kontakter med kollegor i inremarknadsutskottet har vi lyckats förtydliga vilka restriktioner som alltid är förbjudna, såsom diskriminerande restriktioner av rörligheten för arbetstagare baserat på deras nationalitet, säger Abir Al-Sahlani, europaparlamentariker.

För att vara bättre rustade för nästa kris, som kan vara alltifrån en ytterligare en pandemi till krig, presenterade EU-kommissionen ett krisinstrument för den inre marknaden. Förslaget innehåller regler om hur medlemsländerna ska arbeta förebyggande, till exempel kartlägga sina lager av strategiskt viktiga varor, men också regler för hur de får - och inte får - agera i en kris. Under pandemin fanns det situationer som var problematiska. Till exempel när Frankrike beslagtog det svenska företaget Mölnlyckes export av skyddsmasker till Italien - för att kunna använda maskerna till sin egen befolkning.

Tyvärr gav ursprungsförslaget intrycket att medlemsstater skulle ha ett "carte blanche" att begränsa den fria rörligheten i en krissituation.

- I en kris befinner sig alla samhällsaktörer i ett pressat läge - inte minst de företag och arbetstagare som är beroende av den fria rörligheten för sin överlevnad. Därför behöver de tydliga och rättssäkra regler att luta sig mot, säger Abir Al-Sahlani.

Exempel på ett sådant förtydligande är att intra-EU exportrestriktioner, såsom de som Mölnlycke drabbades av, aldrig ska vara tillåtna. En annan central del av krisinstrumentet är givetvis vad som ska definieras som en kris. I ursprungsförslaget var denna skrivning väldigt bred, men har nu genom påtryckningar från Centerpartiet tydligare fokus på att krisen måste ha påverkan på EU:s inre marknad för att kunna utlysas. Därmed begränsas medlemsstaternas tidigare "carte blanche" ännu mer, till medborgarnas och företagarnas fördel.

Slutligen lyckades Centerpartiet lyfta in näringslivets perspektiv och roll i krisbekämpning. EU-kommissionen och medlemsländerna föreslås nu bjuda in representanter från till exempel arbetsmarknadens parter till sina överläggningar, för att få en bättre syn på hur en potentiell kris slår mot företagen och arbetstagarna. För Abir var det självklart att betona arbetsmarknadens parters roll i krishanteringen genom att till exempel sprida information till arbetstagare eller ge input till politikerna på hur krisen slår mot företagarna och näringslivet.

Nästa vecka ska hela Europaparlamentet ta ställning till texten, och därefter kan förhandlingar med medlemsländerna inledas.

- Centerpartiet kommer fortsätta bevaka förslaget och värna den fria rörligheten i största möjliga mån. Förhoppningsvis kan EU-institutionerna enas om texten innan mandatet är slut, så att vi har bättre regler inför framtidens kriser på inre marknaden, säger Abir Al-Sahlani.