HBTQI-FRÅGOR

Lösningen på världsproblemen är inte mindre kärlek. Vem du älskar är din ensak. Du ska ha samma rättigheter och få samma bemötande, oavsett vilken sexuell läggning du har.

Centerpartiet vill:

  • Värna möjligheterna för personer med olika typer av sexuell läggning att bilda familj.
  • Öka kunskaperna i vården om HBTQI-personer.
  • Se över möjligheten för barn att behålla kontakten med en varaktig social förälder.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Kampen mot diskriminering måste fortsätta

Vår politik utgår alltid från alla människors lika rätt och värde. Vi har länge drivit på kampen för HBTQI-personers (homosexuella, bisexuella, trans-, queer- eller intersexpersoner) rättigheter. Den som älskar någon av samma kön ska ha samma rättigheter som människor som älskar personer av motsatt kön.

Fortfarande utsätts många HBTQI-personer för våld och hatbrott. Det är oacceptabelt.

Vi vill se kraftigt ökade resurser till rättsväsendet för att säkerställa att de som begår hatbrott döms för det. Det är också viktigt att vi i Sverige är tydliga mot andra länder i arbetet med att stärka HBTQI-personers rättigheter, och att vi motverkar diskriminering både här hemma och i andra länder.

Öka kunskaperna i vården om HBTQI

HBTQI-personer löper i dag större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Ett starkt bidragande skäl är att de utsätts i större utsträckning för diskriminering och hatbrott. HBTQI-personer löper även större risk att dö i förtid – inte minst på grund av ökad förekomst av självmord i gruppen.

Förutom ett aktivt arbete för att förebygga diskriminering och hatbrott, behöver kunskaperna om HBTQI-personers situation öka i vården.

Vi måste också göra det enklare för fler människor som lider av psykisk ohälsa generellt att få hjälp i tid.

En bättre familjepolitik för alla

Familjer kan se olika ut och samhället måste anpassa sig efter det. Vi vill till exempel se en mer flexibel föräldraförsäkring och modernare adoptionsregler, samt tillåta altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige.

Banden som kan finnas mellan ett barn och en social förälder – det vill säga en närvarande och omvårdande förälder som inte är genetiskt eller juridiskt kopplad till barnet – kan vara lika starka som banden till en biologisk förälder. Därför vill vi se över möjligheten för barn att behålla kontakten med en varaktig social förälder. Vi tycker också att det är viktigt att exempelvis mödravårdscentraler har bra kompetens i bemötandet av HBTQI-familjer.

Vi ser det som positivt om fler mödravårdscentraler väljer att regnbågscertifiera sig.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.