Gröna transporter

När människor och varor kan transporteras snabbt mellan olika delar av Sverige, kan jobb och företagande växa i hela landet. Samtidigt står transportsektorn för en tredjedel av Sveriges utsläpp. De måste minska. Vi vill se effektiva åtgärder som jagar utsläppen, men inte hindrar människors och företags resor och transporter.

Centerpartiet vill:

  • Att det ska löna sig med klimateffektiva transporter
  • Att järnvägen rustas upp och byggs ut, och att höghastighetsbanorna börja byggas
  • Ställa krav på obligatorisk inblandning av biodrivmedel för flyget

sol-has-bg sol-light-text

Fossila bränslen i transportsektorn

Andelen förnybar energi ökar i transportsektorn. Men de fossila bränslena bensin och diesel dominerar fortfarande stort. Vi vill att utsläppen från transportsektorn ska minska och att det i Sverige år 2030 bara säljs bilar och lastbilar som går på el och förnybara drivmedel. Inom ramen för Januariavtalet ska även ett årtal utredas för när fossila bränslen ska vara helt utfasade. 

Vi var med och förhandlade fram målet om att minska utsläppen i transportsektorn med 70% till 2030. Att ställa om transportsektorn är en utmaning, men det är inte omöjligt. Teknikutvecklingen sker snabbt med effektivisering, elektrifiering och förnybara drivmedel. Men också genom digitalisering och automatisering. Det skapar stora möjligheter att minska utsläppen och miljöpåverkan från transporterna. Utan att minska mobiliteten, det vill säga att människor och varor ska kunna resa och transporteras enkelt och snabbt. Vi tycker det är angeläget att öka användningen av förnybara drivmedel som ersätter fossila bränslen i både personbilar, tunga transporter och arbetsmaskiner.

Öka användningen och produktionen av biodrivmedel, utöka elektrifieringen och skapa mer effektiva transportlösningar

För att minska miljöpåverkan, men behålla mobilitet, måste transporterna bli effektivare. Vi vill se mer forskning och ny teknik. För att bryta beroendet av fossila bränslen och minska klimatutsläppen, krävs en samverkan mellan olika lösningar och tekniker. Till exempel energieffektiva fordon, en ökad biogas- och biodrivmedelsanvändning, utökad infrastruktur för att ladda bilar, och fordon med nollutsläpp som drivs med grön el eller vätgas.

Centerpartiet vill göra fossilfria drivmedel tillgängliga för alla i hela landet, så att alla kan välja att tanka fossilfritt, i både nya och gamla bilar. Men omställningen kräver också nya lösningar med bilpooler och smarta digitala mobilitets- och delningstjänster. Teknikutvecklingen, inte minst av batterier, går fort. Utvecklingen på personbilssidan sprider sig även till sjöfarten och till den tunga trafiken. Det är glädjande att Centerpartiet fått igenom många krav på hur fossilfria transporter ska stimuleras genom Januariavtalet. Till exempel att klimatbonus- och avgifter på personbilar ska förstärkas och förenklas och att ambitionsnivån för inblandning av förnybara drivmedel i transportsektorn ska öka.

En nationell plan behövs

Vi vill därför se en nationell plan för elektrifiering av transportsektorn. I den nationella planen vill vi se satsningar på alternativa drivmedelsstationer i hela landet och förenklade byggregler för laddstolpar vid nya parkeringar och bostadshus. Vi vill också ha med satsningar på forskning och demonstration av elvägar, och hur gods- och busstrafiken kan elektrifieras. Vi tycker att samhällsplaneringen måste inriktas på smarta och klimateffektiva alternativ, för såväl personresor som godstransporter. Ett annat förslag som vi vill realisera är att det ska bli möjligt att ladda bilen via gatubelysningen. 

Järnvägen behöver genomgå en verklig upprustning och utbyggnad. Särskilt de sedan länge eftersatta lokala järnvägsbanorna. Vi vill att höghastighetsbanorna börjar byggas. Det är bra för miljön, för jobben och för företagen. Läs gärna mer om våra förslag för en bättre järnväg.

Det ska löna sig med klimateffektiva transporter

Det ska löna sig att vara klimatsmart. Därför vill vi införa en grön bilbonus på upp till 100 000 kr för de miljösmartaste bilarna. Bonusen finansieras av en avgift på de bilar som släpper ut mest. Samtidigt vill vi se en miljölastbilspremie till de som köper nya miljösmarta lastbilar. Vi vill också införa en klimatbonus till de åkerier som minskar sina utsläpp genom att byta bränsle eller köra smartare. Vi vill också göra det enklare och billigare för fartyg och färjor att köra på el. Det ska även löna sig att välja cykel eller kollektivtrafik för resor till och från arbetet.

Flyget ska bära sina miljökostnader och minska utsläppen

Principen att jaga utsläppen – och inte transporterna – gäller även flyget. Vi tycker att flyget måste bättre bekosta sin klimatpåverkan och minska sina utsläpp. Men det är inte flygresan i sig som är problemet, utan utsläppen den genererar. Det är därför inte lämpligt att beskatta flygresor utan miljöstyrning, det är därför glädjande att Januariavtalet slår fast att en flygbränsleskatt bör ersätta dagens biljettskatt på flyget och att det ska införas en obligatorisk inblandning av förnybart flygbränsle, något som Centerpartiet förespråkat länge.

Det skapar en väg mot en långsiktig och hållbar omställning i flygsektorn, med målet att Sverige ska ha ett fossilfritt inrikesflyg till 2030. Vi anser också att Swedavia bör öka möjligheterna till rabatter för start och landning för de bästa planen, och att statliga bolag och myndigheter bör ställa krav på och klimatkompensera sina tjänsteresor.

Vi vill att Sverige ska bli ledande i en omställning av flygsektorns bränslen internationellt. Det skapar exportmöjligheter för svensk teknik och kunnande. Därför vill vi se ett nytt forskningsprogram för en grön omställning av flyget. Dels för att få igång produktion av bioflygbränsle i Sverige och dels till forskning kring tekniska lösningar för att hållbart ställa om flygsektorn.

Ställ krav på internationell nivå för flyget och sjöfarten

Flyget och sjöfarten regleras internationellt. Därför tycker vi att Sverige måste vara pådrivande både i EU och i den internationella luftfartsorganisationen och sjöfartsorganisationen, för att förändra regelverken att ställa tuffare klimatkrav på flyget och sjöfarten.

Vill du veta mer om vad vi tycker om flyget? Här kan du läsa mer

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun. Följ mig på: Face...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.