Vår energipolitik

Ska vi lyckas med omställningen till ett hållbart samhälle, med lägre utsläpp, krävs stora mängder energi. Därför vill Centerpartiet kraftigt bygga ut produktionen av förnybar och fossilfri elproduktion, med målet att växla upp klimatarbetet och fasa ut den ryska gasen. Samtidigt vill vi transportera mer el till Europa, så att vår klimatsmarta energi kan fasa ut de fossila källorna på kontinenten.

Centerpartiet vill:

  • Införa en kriskommission för fördubblad energiproduktion.
  • Att regeringen omgående bjuder in till nya energisamtal för att Sverige ska ha en långsiktig energipolitik
  • Öka exporten av grön el till Europa

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Elenergi

Centerpartiet har länge varit en drivande kraft för en långsiktig och ambitiös energi- och klimatpolitik, som gör att vi både kan öka vår välfärd och ställa om till ett hållbart samhälle. Inget land i EU har varit så framgångsrikt i att ställa om sin energiförsörjning till låga klimatutsläpp som Sverige.

Energisektorn står för den högsta andelen utsläpp globalt sett. Det betyder att energi- och klimatpolitiken måste gå hand i hand. För att nå både våra energi- och klimatmål krävs en politik som säkrar framtidens robusta och effektiva energisystem samtidigt som vi ökar andelen förnybar energi. Så ska Sverige vara en ledande kraft i EU och klimatarbetet världen över.

Inför en kriskommission för fördubblad energiproduktion.

Klimatfrågan är akut men tillståndsprocesserna för klimatviktig verksamhet i Sverige förblir extremt långa. Ofta går tio år innan ett kraftverk kan börja byggas eller en större ledning dras. Politiken ger ibland intryck av att det är omöjligt att reformera svensk tillståndsgivning så att ny kraft kan byggas snabbare. Men det är det inte. Jämförbara länder, som exempelvis Tyskland, Danmark, Finland och Nederländerna, har fått ned tillståndsprocesserna för ny vindkraft och nya gröna industrier till 2–4 år. Det måste gå att genomföra även i Sverige, för annars kommer investeringarna att ske i andra länder.

Centerpartiet anser därför att det behöver tillsättas en kriskommission för att snabbt möjliggöra ökad elproduktion. Alla relevanta myndigheter och intressenter bör under ett halvår få arbeta fritt, och se över all relevant lagstiftning, regelgivning samt implementeringen av berörda EU-regelverk, för att möjliggöra kraftigt nedkortade och förenklade tillståndsprocesser.

Kriskommissionen ska ha som mål att korta ned den sammanlagda tiden för tillståndsprövningar för ny kraft, för anslutningar och för industriella verksamheter från dagens 8–10 år till högst 2 år, i linje med de mest effektiva länderna i Europa. Den bör också omfatta tillståndsprocesser för industriella verksamheter som är avgörande för klimatomställningen. Målet ska vara att påbörja utbyggnaden av minst 50 TWh elproduktion innan år 2026 och 100 TWh innan år 2030.

Tillståndsgivningen bör ändras så att tillståndsprocesserna läggs parallellt istället för som idag efter varandra. Dessutom bör översynen av tillståndsprocesser omfatta även miljöbalkens utformning och omfattning. Så som miljöbalken ser ut idag värderas inte klimat som nytta. Miljöbalkens utformning och tolkningsutrymme omöjliggör förutsägbarhet och standardisering av tillståndsprocesser. Det måste få ett slut, exempelvis genom ökat arbete med nationella riktlinjer och gränsvärden för att skapa förutsägbarhet för industrin. Regeringen måste visa ledarskap och tydligare våga döma av i målkonflikter och strömlinjeformar arbetet från länsstyrelser och myndigheter.

Blixtinkalla till nya energisamtal

Ska vi klara klimatkrisen och öka elproduktionen måste fokus ligga på lösningar. Centerpartiet vill se en ny energiuppgörelse över partigränserna – som minskar utsläppen, bygger ut det förnybara och stärker hela elsystemet. Klimatet förtjänar att vi agerar och Sveriges elkonsumenter förtjänar en sakligare energidebatt – utan polarisering och populism i politiken. Vi vill föra konstruktiva samtal över partigränserna. En ny energiöverenskommelse skulle ge oss möjligheten att skapa rätt förutsättningar för svensk industri och svenska företag, samtidigt som vi kan uppfylla våra uppsatta klimatmål i Sverige.

Sverige ska ha ett robust och effektivt energisystem med låga elpriser

Åtgärder på alla plan behövs nu mer än någonsin. Sverige behöver nyttja det befintliga beståndet bättre. Det går att skruva upp effekten ytterligare i den befintliga kraften, både vindkraft och kärnkraft. Det går också att använda vår energi mer effektivt. Det ska vi satsa på.

Läs mer om våra förslag för lägre elpriser

Öka exporten av grön el till Europa

Sverige har stora möjligheter att exportera såväl teknik, kunnande och grön energi. EU:s energimarknader integreras och effektiviseras allt mer. Export av förnybar el gör stor klimatnytta när den ersätter fossil produktion i andra länder. Så kan vi också hjälpa övriga EU att minska sitt beroende av den ryska energin.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.