Vår energipolitik

Under vår tid i Alliansregeringen, nådde Sverige i förtid målet om att hälften av den energi som används i landet ska komma från förnybara källor. Vi är stolta över det resultatet, men kan inte luta oss tillbaka och vara nöjda. Det finns mer att göra. Vi vill att Sverige ska vara helt förnybart och fritt från nettoutsläpp av växthusgaser år 2040.

Centerpartiet vill:

  • Att Sverige ska ha ett smart, effektivt och helt förnybart energisystem år 2040.
  • Öka exporten av grön el till Europa
  • Göra det enklare och mer lönsamt för dig som vill tillverka grön el

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Energi

Centerpartiet har i årtionden varit en drivande kraft i en ambitiös energi- och klimatpolitik. Vi är stolta över att vi bidragit till att Sverige har överträffat EU:s mål för förnybara drivmedel i transportsektorn och andelen av förnybar energi idag är över 50 procent. Inget land i EU har varit så framgångsrikt i att ställa om sin energiförsörjning som Sverige.

I både energiöverenskommelsen och i miljömålsberedningen kunde vi driva svensk klimatpolitik framåt. Sverige har nu som mål att år 2045 vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser. Utsläppen i transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030. För att nå dessa mål krävs en politik som uppmuntrar förnybar energi och minskar utsläppen från transporterna. Då kan Sverige åter bli en ledande kraft i EU och klimatarbetet världen över.

Sverige ska ha ett smart, effektivt och helt förnybart energisystem år 2040

Vårt mål är att Sveriges energisystem ska vara helt förnybart år 2040. För att nå det målet krävs energieffektiviseringar och en mångfald av förnybara energislag, i både liten och stor skala. Sveriges unika förutsättningar för detta syns inte minst i den växande produktionen av el från sol- och vind, som tillsammans med vattenkraft och biokraft utgör basen i ett robust och helt förnybart elsystem.

Vi var en drivande kraft i energiöverenskommelsen som slöts 2016. Den skapar ett långsiktigt mål om utbyggnad av förnybar el. I den överenskommelsen, fick vi igenom många saker som vi tycker är viktiga, till exempel:

  • Elcertifikatssystemet förlängs och utökas. Elcertifikatsystemet går i korthet ut på att den som tillverkar förnybar el, till exempel genom vattenkraft eller solceller, ger möjlighet att sälja sin el med en bonus.
  • Både småskalig och storskalig vattenkraft värnas. Det blir bland annat enklare och mindre byråkratiskt för de småskaliga vattenkraftverken.
  • Långsiktiga och stabila marknadsförutsättningar för såväl elproduktionsbolag som för mikroproducenter. Att till exempel köpa ett nytt vindkraftverk – eller sätta upp solpaneler på hustaket – kostar en hel del. Då är det bra om man vet vilka regler som kommer gälla i framtiden, och att man kan tjäna på det.

Energiöverenskommelsen pekar också ut mål och viktiga reformer. Den ger de långsiktiga förutsättningar som krävs för att nå ett helt förnybart energisystem. Läs gärna mer om Energiöverenskommelsen här.

Öka exporten av grön el till Europa

Ny teknik med batterier och digitalisering ger nya förutsättningar och lösningar för energieffektivisering, energilagring, flexibel användning och smarta elnät. Vi kan skapa exportmöjligheter för teknik, kunnande och förnybar energi. Samtidigt som vi tryggar vår och våra grannländers elförsörjning. Det kommer att kräva investeringar i elnäten och i utbyggd överföringskapacitet utanför Sveriges gränser, som ger större möjlighet att exportera el till våra grannländer. EU:s energimarknader integreras och effektiviseras allt mer. Det skapar stora möjligheter för Sverige. Export av förnybar el gör stor klimatnytta när den ersätter fossil produktion i andra länder. Sverige och hela Norden har därför stor potential att bli Europas gröna batteri.

Gör det enklare och mer lönsamt för dig som vill tillverka grön el

Med mer vindkraft och solel, ökar också behovet av att elanvändningen blir mer flexibel. Då är det viktigt att det lönar sig att planera sin elanvändning. Genom en mer flexibel elskatt som varierar beroende på efterfrågan, kan belastningen minskas när trycket är som hårdast. Det kan också skapa nya affärsmöjligheter för lagring, när efterfrågan är låg. Smarta, och uppkopplade, apparater och smarta elnät kan också öka användarflexibiliteten och avlasta elnätet. Mer närproducerad el ökar också flexibiliteten, gör systemet mindre sårbart och kan ge sänkta kostnader inte minst på landsbygden.

Belöna de som köper miljövänliga bilar och lastbilar
Transportsektorn står för en stor andel av utsläppen, så mycket som drygt en tredjedel av alla utsläpp i Sverige. Vi vill öka andelen klimateffektiva drivmedel som exempelvis förnybar el och hållbara biodrivmedel. Vi måste snabba på utvecklingen och tycker att det är rimligt att du som väljer en miljövänlig bil belönas. Väljer du en bil som släpper ut mycket ska du istället få betala extra för den högre klimatpåverkan som ditt köp leder till. Vi måste också öka andelen förnybara drivmedel på marknaden för att fasa ut fossil bensin och diesel. Läs gärna mer om vårt arbete för hållbara transporter.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun. Följ mig på: Face...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.