En sammanhållen asylprocess

Vi vill att asylprocessen blir så kort som möjligt, så att en människa som får uppehållstillstånd snabbt kan påbörja en integrationsprocess. Och att den som får avslag, får bättre förutsättningar att återvända. En viktig grundsten för att lyckas med en sammanhållen och välfungerande asylprocess, är att mottagandet av asylsökande förbättras.

Centerpartiet vill:

  • Att asylprocessen är kort så att den som får uppehållstillstånd snabbt kan integreras och den som får avslag snabbt kan återvända.
  • Att mottagandet av asylsökande förbättras.
  • Att återvändandet för dem som får avslag blir mer sammanhållet, humant och effektivt.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

För ett sammanhållet mottagande

En viktig del i ett sammanhållet mottagande är en så kort handläggningstid som möjligt hos både Migrationsverket och domstolarna. Migrationsverkets handläggningstider har under de senaste åren kortats väsentligt, men behöver bli ännu kortare. Det är också viktigt att alla som kommer till Sverige tidigt får information om Sverige, asylprocessen och de lagar och regler som gäller.

Vi har därför drivit igenom en utökning av den samhällsinformation som ges under asyltiden. Det finns dock behov av att ytterligare se över hur ett sammanhållet mottagande ska utformas. Inom ramen för detta vill vi att man också ser över hur möjligheten att bo i eget boende under asyltiden ska se ut.

Ett mer humant och sammanhållet återvändande

Centerpartiet står för en migrationspolitik som kombinerar medmänsklighet med ordning och reda. Det förutsätter att den som fått avslag på sin asylansökan återvänder till sitt hemland.

I dag är det inte tillräckligt många personer som återvänder efter avslagsbeslut. Ytterligare åtgärder behöver därför vidtas för att ett sammanhållet, humant och effektivt återvändande ska komma på plats.

En viktig del är att man tidigt i processen förbereder den som kommer få ett avslag på att återvända. Man bör också se över möjligheten att inrätta avresecentrum där den som fått avslag kan bo i enlighet med mottagandeutredningens förslag.

Även de ändringar som gjordes i lagstiftningen 2016 behöver ses över. De innebär att den som har fått ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut generellt inte längre har rätt till boende och bistånd. Det är också viktigt att det samtidigt föreslås en lösning för de personer som får ett utvisningsbeslut, men som på grund av orsaker de inte själv kan påverka, inte kan återvända till hemlandet. Detta för att undvika att personer hamnar i limbo. Man bör även se över om det är möjlighet att i högre utsträckning individualisera återvändandet och om ökad kunskap om asylprocessen kan underlätta återvändandet.

Ansvarig talesperson

Jonny Cato
Migrationspolitisk och arbetsmarknadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Västra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.