Människor som flyr från krig och förtryck

Vi står upp för en reglerad invandring byggd på medmänsklighet och ordning och reda. Asylrätten ska värnas och dagens asylregelverk ska ligga fast, vi behöver inte mer lappande och lagande i vår migrationspolitik. EU behöver ta ett större gemensamt ansvar för människor på flykt. Samtidigt ska de allra mest utsatta kvotflyktingarna prioriteras.

Centerpartiet vill:

  • Att den nya svenska migrationslagstiftningen som kombinerar medmänsklighet med ordning och reda inte rivs upp
  • Att rättssäkerheten stärks i asylorocessen, tillsammans med större fokus på kvotflyktingar och på att barn får återförenas med föräldrar
  • Att EU ska ta gemensamt ansvar med jämnare fördelning av flyktingar

sol-has-bg sol-light-text

En migrationspolitik som kombinerar medmänsklighet med ordning och reda

Den som söker asyl i Sverige och har skyddsskäl ska få stanna här och få bästa möjligheter att integreras. Den som får avslag ska snabbt återvända till sitt hemland. Barn och föräldrar ska ha rätt till återförening och den som har mycket stark anknytning till Sverige ska få stanna kvar.

Det kan till exempel handla om ensamkommande unga som varit i Sverige under många år. Samtidigt behöver vi kunna ställa krav på försörjning för permanent uppehållstillstånd och för att kunna ta sina anhöriga till Sverige. Därför står vi bakom dagens regelverk.

Förstärk rättssäkerheten

Det är centralt att rättssäkerheten under asylprocessen är hög. Vi anser därför att det behöver tillsättas en utredning som ser över om och hur rättssäkerheten under asylprocessen kan förstärkas. En sådan utredning bör se över tillförlitlighet- och trovärdighetsbedömningarna som är centrala, till exempel när den asylsökande åberopar förföljelse på grund av konvertering, sexuell läggning eller könsidentitet som asylskäl. Vi vill också se över systemet med biträden.

EU måste ta ett större gemensamt ansvar

Det är viktigt att EU:s medlemsländer tar ett större gemensamt ansvar och att man på EU-nivå kommer fram till en långsiktig och hållbar migrationspolitik. Breda överenskommelser på EU-nivå och att alla länder har en likvärdig asyllagstiftning skapar bästa förutsättningar gemensamt ansvar. Den migrationspakt som under 2021 förhandlas på EU-nivå är ett viktigt steg i rätt riktning.

Prioritera de allra mest utsatta, såsom kvotflyktingar

Det är viktigt att prioritera kvotflyktingar, som kommer till Sverige genom vidarebosättningssystemet, genom att öka kvoten. Vidarebosättning är ett säkert och tryggt sätt för människor att få skydd. Genom UNHCR identifieras de flyktingar, som är under UNHCR:s mandat, som har allra störst behov av skydd.

Klimatflyktingar

Många människor tvingas på flykt på grund av klimatförändringarna. Svältkatastrofer till följd av långdragen torka, bränder, havsnivåhöjningar och extrema nederbördsmängder tvingar människor på flykt. Ibland leder klimatkatastrofer till krig och konflikter. Den som flyr på grund av krig och konflikt har möjlighet att få skydd i Sverige enligt asyllagstiftningen eller som kvotflykting. Samtidigt behöver vi arbeta förebyggande genom att öka den nationella och den internationella finansieringen till klimatanpassning.

Massflyktingsdirektivet och människor som flyr från Ukraina

Vi är öppna för att göra förändringar och ge de som flyr från Ukraina och får uppehållstillstånd enligt massflyktingsdirektivet fler rättigheter. Det viktigaste nu är att människor får en möjlighet att lära sig språket, jobba och komma in i och bidra till samhället. Det kan ske genom en kombination av de insatser som erbjuds under asyltiden och de förutsättningar som gäller efter att någon beviljats asyl.

Ansvarig talesperson

Jonny Cato
Migrationspolitisk och arbetsmarknadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Västra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.