Valfrihet i skolan

Att föräldrar och elever ska få välja förskola och skola ser vi som en självklarhet. Vi vill värna och utveckla valfriheten för elever, föräldrar och lärare. Det behöver bli tydligare och lättare att välja förskola och skola.

Centerpartiet vill:

  • Utveckla det fria skolvalet
  • Införa ett obligatoriskt, aktivt och samordnat skolval
  • Stärka Skolinspektionens möjligheter att agera mot skolor med brister.

sol-has-bg sol-light-text

Öppna upp och tillgängliggör skolvalet för fler

Alla skolor ska vara bra skolor, men i dag är det alltför många elever som går i en skola som inte håller måttet. Elevens adress och bakgrund spelar allt större roll för skolresultatet. Det kan vi inte acceptera.

Vi behöver åtgärder som gör skillnad. Det handlar om att stärka lärarprofessionen, reformera skolvalet och ställa höga krav på de som driver skolor.

Vi vill att du ska kunna välja skola genom hela skoltiden, från förskola till högre utbildning. Det ska finnas en skola för alla, oavsett vad man har för intresse eller behov. Vi vill att såväl stora som små aktörer ska ha möjlighet att driva förskolor och skolor runt om i landet. I många bygder har etableringen av en friskola varit avgörande för ortens fortlevnad. Det ska därför vara möjligt för friskolor att ta över när en kommunal skola läggs ner. Det är något som gynnar alla, både elever, föräldrar, lärare och samhället i stort.

Inför ett obligatoriskt och aktivt skolval

Vi vill att alla ska känna att de har den informationen de behöver för att välja skola och att val av skola görs mer tillgängligt för alla. Alla föräldrar och elever ska välja skola i ett aktivt, obligatoriskt och samordnat skolval på kommunal nivå. Dessutom bör maximalt 50 procent av platserna fördelas efter kötid, där vårdnadshavare får ställa sina barn i kö tidigast två år innan skolstart.

Gör relevant information tillgänglig
Skolstatistik måste finnas tillgänglig. Det är grundläggande i arbetet med att stärka skolors kvalitet och likvärdighet, men också en förutsättning för det fria skolvalet.
Det handlar om att dela statistik över antal elever, andel behöriga lärare, lärartäthet, betygsfördelning, resultat på nationella prov och offentlig finansiell information om omsättning och utdelning av överskott.

Stärk Skolinspektionens möjligheter att agera mot skolor som brister

Alla elever har rätt till en likvärdig skola av hög kvalitet. Oseriösa huvudmän som inte lever upp till skollagens krav underminerar välfärdens legitimitet. Här måste vi fortsatt ställa tydliga och hårda krav. Om en skola har allvarliga brister i sin verksamhet och inte kan rätta till dessa brister, ska skolan kunna stängas ner snabbare än i dag. För skolhuvudmän som fått anmärkningar eller beslut om åtgärder ska rätten till utdelning av vinst förhindras tills bristerna är åtgärdade. Vi vill också stärka ägar- och ledningsprövningen av våra skolor, för att undvika utländsk påverkan och underlätta för Skolinspektionen att neka tillstånd.

Skolinspektionen bör ta över kvalitetsgranskningen och tillsynen över fristående förskolor, och inspektionen av skolor måste stärkas överlag – särskilt för skolor med återkommande brister och sviktande skolresultat, men också för att se till att krav på elevhälsa, skolbibliotek och behöriga lärare möts.

Mer rättvisande betyg

Det är viktigt att alla elever får en likvärdig och korrekt bedömning av sina kunskaper. Vi måste reformera betygssystemet, bland annat så att det blir lättare för lärare att tillämpa betygskriterierna och för elever och vårdnadshavare att förstå vad som krävs. Vi vill att nationella prov ska digitaliseras och automaträttas av fristående examinatorer. Vi måste också bättre följa upp de skolor där provresultaten avviker från betygssättningen, tillsammans med en utredning för att ta tag i betygsinflationen. Det skulle göra bedömningarna mer likvärdiga och stoppa betygsinflationen.

Tydligare skolpeng efter behov och ansvar
Vi vill se ett skolpengssystem som bättre tar hänsyn till skolors olika ansvar och elevers behov, där kommuner ersätts för deras faktiska kostnader som att se till att alla barn får en utbildning och att upprätthålla driften av små skolor. Skolinspektionen och kommuner behöver också bättre verktyg när huvudmän bryter mot regler eller begår brott.

Ansvarig talesperson

Niels Paarup-Petersen
Utbildningspolitisk talesperson och talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Riksdagsledamo...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.