Primärvården

När du eller någon i familjen är sjuk är det oftast någon i primärvården, eller vårdcentralen, du kommer i kontakt med. För att sjukvårdssystemet ska fungera och för att du ska kunna känna dig trygg behöver vården komma nära. Det vill säga, du ska kunna möta samma läkare. I annat fall ska man snabbt skickas till annan specialist. Och i akuta fall söka vård snabbt på ett akutsjukhus.

Centerpartiet vill:

  • Att alla ska ha rätt till fast läkarkontakt på den vårdcentralen patienten själv väljer.
  • Att alla regioner ska erbjuda digitala besök i primärvården.
  • Bygga ut primärvården på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden.

sol-has-bg

Satsa mer på den nära vården – både fysiskt och digitalt

När människor söker sig till sin vårdcentral för att fråga om hälsobesvär som inte är livshotande, i stället för att vända sig till sjukhusens akutmottagningar, blir vården bättre för alla. Men då är tillgängligheten och kompetensen inom primärvården avgörande.

Primärvården har ansvaret för grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering utanför sjukhusen. Vården ges lokalt, oftast på en vårdcentral eller hemma hos patienten.

Centerpartiet har under lång tid drivit på för en större primärvårdsreform som på riktigt möter de utmaningar som svensk sjukvård står inför. Efter flera år av utredningar fattade Riksdagen våren 2022 beslut om en reform som innebär rätt till fast läkarkontakt och bättre villkor för vårdcentraler på landsbygden.

Öka primärvårdens tillgänglighet

Reformeringen av primärvården behöver fortsätta. Digitalisering och förstärkning av vårdcentralerna behövs för att effektivisera vården och öka tillgängligheten. Människors förväntningar på flexibla öppettider, korta väntetider och individuell uppföljning i sjukvården ser annorlunda ut idag än för bara ett årtionde sedan.

Alla ska få en fast läkarkontakt

Alla har rätt till en fast läkarkontakt på den vårdcentral patienten själv önskar, var som helst i Sverige. Därför behöver vi utbilda fler allmänspecialister, barnläkare och geriatriker. Vi vill inrätta vård- och omsorgsutbildningar på fler platser i landet och underlätta etablering av mindre vårdcentraler på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden. Det behövs en statlig satsning på fler läkare och mer personal på vårdcentraler i landets glesbebyggda delar och socioekonomiskt utsatta områden.

Satsa på både fysisk och digital närvaro

Vi vill att alla patienter ska erbjudas både fysiska och digitala läkarbesök i primärvården. Det kan ske i den egna vårdcentralens regi eller genom en underleverantör. Det som vi till vardags kallar för nätläkare har ökat tillgängligheten och satt ett tryck på regioner att bli bättre. Läkartjänster på nätet behöver ingå i samma system som den fysiska vårdcentralen, så att den digitala vården når alla invånare. Det är regionernas ansvar att med stöd av staten utforma ett hållbart ersättningssystem.

Fysisk tillgänglighet i glesbygd och socioekonomiskt utsatta områden är fortfarande en stor utmaning för primärvården, även om den digitala vården skapar nya möjligheter. Vi vill se ett nationellt system för småskalig hälso- och sjukvårdsverksamhet som samfinansieras av staten och regionerna.

Gör det mer attraktivt för läkare och sjuksköterskor att jobba i primärvården

Det behöver även bli mer attraktivt för läkare och sjuksköterskor att arbeta i primärvården. Vi har därför lagt förslag på reformer för bättre arbetsmiljö, rätt till kompetensutveckling och nya karriärmöjligheter för både läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.