Intäktsanalys

Gemensam intäktsanalys för riksdagspartiernas centrala verksamhet

De politiska partierna i Sveriges Riksdag avviker betydligt från varandra avseende den organisatoriska uppbyggnaden. Alla partier kategoriseras som ideella föreningar, men verksamheten inom ett parti kan bedrivas inom en eller flera juridiska personer beroende på hur man internt valt att organisera verksamheten. En följd av detta blir att jämförelser av partiernas ekonomiska förutsättningar som enbart utgår ifrån siffror i boksluten inte blir relevanta.

I syfte att underlätta jämförbarheten för hur riksdagspartierna finansierar sina verksamheter, har sju partier i riksdagen gemensamt enats om en presentationsstruktur för hur intäkterna för den centrala partiverksamheten fördelar sig. Uppdraget att hitta en gemensam presentationsstruktur bygger i sin tur på en överenskommelse som partisekreterarna träffat om att utveckla gemensamma redovisningsformer. Den föreslagna redovisningsformen innebär att partierna tillämpar gemensam terminologi och definitioner för de olika intäktsslagen och att partierna hämtar information från alla relevanta juridiska personer.

Eftersom den ekonomiska informationen för några riksdagspartier är hänförlig till flera juridiska enheter går det inte för alla partier att återfinna samtliga värden i årsredovisningen. Sammanställningen av helhetsbilden presenteras i stället i partiernas respektive verksamhetsberättelser eller hemsidor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.