Centerpartiet lokalt

Bostad

En förutsättning för att kunna flytta dit studierna och jobben finns är att det finns bostäder. Vi måste därför ha en bostadsmarknad som möjliggör detta, det ska vara enkelt att flytta och hitta en ny bostad. Idag finns det för få lägenheter och för att det ska bli fler måste det bli billigare att bygga. Centerpartiet vill därför se:

 • Enklare regler som gör att det går fortare att bygga
 • Att det ska finnas tidsbegränsade bygglov för studentbostäder, vilket gör att de går fortare och lättare att bygga
 • Att fastighetsavgiften avskaffas för studentkorridor/studentbostäder, vilket gör det billigare att bygga just den typen av bostäder

Bostad

För att du ska kunna bo och jobba i hela landet behövs det bostäder. Det måste vara lätt att bygga nya bostäder och du måste känna dig trygg i att du ska kunna få tag på en bostad när du exempelvis flyttar till en annan stad för att studera.

Centerpartiet vill bland annat se:

 • En ökad konkurrens bland bostadsbyggarna
 • Enklare regler som gör att det går fortare att bygga
 • Kortare handläggningstider så att byggföretagen fortare kan börja bygga planerade bostäder
 • Effektivare byggmetoder

Unga tillhör en grupp som ofta har svårt att få sin första lägenhet. Det vill Centerpartiet ändra på. Vi har gjort det lättare att hyra ut i andra hand men det behövs mer. Förutom att göra det billigare att bygga vill Centerpartiet:

 • Att unga eller deras föräldrar ska kunna ha ett skattegynnat bosparande så att de förmånligt kan spara till ett eget boende längre fram
 • Att det ska finnas tidsbegränsade bygglov vilket gör att de går fortare och lättare att bygga
 • Avskaffa fastighetsavgiften för studentkorridor/studentbostäder vilket gör det billigare att bygga just den typen av bostäder
 • Ge lånegarantier för studentbostäder. Det gör det lättare för bostadsbyggarna att låna pengar till bygget.
 • Att det blir lättare att bygga bostäder inom universitetsområdena samt blanda bostads- och undervisningslokaler och på så vis öppna upp för levande universitet mer fler bostäder.

Det finns en akut brist på studentbostäder runtom i Sverige. I värsta fall tvingas personer tacka nej till en studieplats pga. av att det inte går att hitta en bostad under studietiden. Detta får långtgående negativa konsekvenser för Sveriges utbildningsnivå, konkurrenskraft och attraktivitet.

Studentbostaden är en speciell boendeform som kan hyras under ett antal år när studierna genomförs. Eftersom studentbostäder bebos under en begränsad tid bör vissa lättnader i byggkraven vara möjliga, exempelvis när det gäller bullernivåerna eller anpassningar av tillgänglighetskraven. Det har visat sig vara möjligt att utforma studentbostäder efter regler som medger en mindre bostadsyta med bibehållen tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vad gäller buller, har det visat sig möjligt att skapa bostäder med en mycket bra inomhusmiljö även i bullriga områden. Med den bostadsbrist vi i dag ser behöver vi förenklade regler för att kunna tillgodose den efterfrågan som finns bland studenter på bostäder under studietiden.

Centerpartiet vill:

 • Förenkla byggreglerna för studentbostäder för att det ska bli lättare att bygga nya, så att man inte ska behöva tacka nej till studier på grund av att man inte får tag på en bostad.

Läs mer om Centerpartiets bostadspolitik här