Dy(s)tra nyheter

Det här var inte bra för vänsterpartiernas valstrateger….   * Rapport från Internationella Valuta fonden, IMF : Tillsammans med UK väntas Sverige ha den högsta tillväxten i EU-15 nästa år; 2,5 procent. I euroområdet bedöms tillväxten stanna på 1,5 procent 2011. Arbetslösheten i Sverige väntas sjunka från 8,2 procent 2010 till 7,7 procent 2011; i euroområdet är prognosen för arbetslösheten 10,5 procent båda åren.   * OECD: Sverige väntas få den högsta tillväxten i EU-15 nästa år, 3,2 procent. Den inhemska efterfrågan bedöms bli starkare i Sverige än i ngt annat EU-15-land både 2010 och 2011!  I hela OECD-området är det bara Norge, Korea och Schweiz som väntas få ett mindre negativt/högre finansiellt sparande i staten såväl 2010 som 2011. Justerat för konjunkturläget ser budgetläget än mer gynnsamt ut - där ligger vi i topp både i år och nästa år! (Sverige 0,8 procent 2010 och 1,2 procent 2011, jfr. med euroområdet -4,1 procent 2010 och -3,6 procent 2011).   * EU-kommissionen: Tillsammans med Estland och Bulgarien är Sverige det enda EU-land som förväntas klara gränsen på ett budgetunderskott à högst 3 procent av BNP i år och nästa år. Både konjunkturellt och strukturellt sett bedöms våra finanser vara starkast i hela EU såväl 2010 som 2011! Vårt system med utgiftstak (som även förekommer i Nederländerna, Danmark och Finland) framhålls som förebild och vår (jämte Finlands) framgångsrika budgetkonsolidering efter 90-talskrisen lyfts fram i en särskild fallstudie.   * Konjunkturinstitutet: BNP väntas växa med 3,7 procent i år, 3,0 procent 2011 och 2,8 procent 2012. Bakom vändningen ligger framför allt en expansiv ekonomisk politik och en allt starkare exportefterfrågan. Sysselsättningen har ökat det senaste halvåret och ledande indikatorer visar på en fortsatt uppgång. Arbetslösheten väntas falla tillbaka ngt, från 8,9 procent i år till 8,5 procent 2012; den ganska modesta minskningen beror på att arbetskraften fortsätter att öka.  Jag har förståelse för att krisplanen nu tas fram: Kräv tungt artilleri från socialistiska brödrapartier runt om i Europa att misskreditera Carl Bildt. Dessvärre är de flesta av socialdemokraternas brödrapartier förpassade till opposition med en något begränsad trovärdighet.