Villaägarna far med osanning

I Villaägarnas januarinummer finns en ledartext med anklagelser mot Centerpartiet om att partiet skulle driva olika linjer i energifrågan. Anklagelsen från Villaägarna är en grov feltolkning. Stämman i Åre tog beslut om att Centerpartiet ska arbeta för en skatteväxling med höjd skatt för elproducenter och sänkt skatt för elkonsumenter.  I praktiken skulle det innebära en sänkning av elskatten för konsumenter och en höjning av produktionsskatten för vatten- och  kärnkraft. Förhoppningen är att en sådan skatteväxling skulle leda till lägre elpriser. Precis som med andra frågor driver Centerpartiet frågan i förhandlingar med Alliansregeringen. Övriga regeringspartier har fram till idag ställt sig avvisande eller tveksamma till förslaget. Skattepolitiken måste ses i ett sammanhang. Centerpartiet vill ha en effektiv klimatinriktad skattepolitik som uppmuntrar klimatsmart beteende och gör det dyrare att agera miljöförstörande. Energiskatten har en lång historia där den stegvis höjts, bland annat som en del av en grön skatteväxling där skatter på arbete sänkts. Generellt verkande ekonomiska styrmedel som till exempel energiskatten ger incitament till energieffektivisering genom prissignaler. Därför är det viktigt att miljökonsekvenserna och fördelningseffekterna av ett förslag utredas noggrant innan större förändringar görs.