Centerpartiet slår i första spiken..

..och lägger grundstenen för en ny bostadspolitik med det program som antogs sent i går kväll. Centerpartiet sträcker ut handen till blocköverskridande samtal om saker som både EU och OECD pekat ut som de största hindren, respektive farorna på bostadsmarknaden. Det handlar om de principer som vi sedan andra världskriget satt hyror efter och det faktum att vi år efter år ökat hushållens skuldsättning, genom att belåna bostäder med möjligheten att dra av räntekostnader för bostadslån på skatten.

Hyresgästföreningen har inte varit sena att kritisera, tvärt om - i god tid före stämman fick ombuden ett brev som varnade dem att fatta det beslut de just gjorde. Nej! Vi fattade inte beslut om att införa s.k. marknadshyror! Vi vill se en friare hyressättning där hänsyn tas till bostäders marknadsvärde, men där den boendes besittningsskydd är fortsatt starkt. Dessutom förändras hyressättningen i takt med att fler bostäder byggs och blir tillgängliga. Det hyresgästkollektivet varnar för är det som skulle ske om alla hyror genast skulle sättas av marknaden, i ett läge där bostäder saknas i de områden där efterfrågan är störst. Men med hyresgästföreningen och flera andra partiers beröringsskräck för hyror riskerar de snart stå utan medlemmar, eftersom andelen hyresrätter i beståndet minskar.

Det behöver byggas mer och snabbare. Därför är Centerpartiets viktigaste beslut att fortsätta regelförenklingsarbetet, förkorta kommunernas handläggning och beslutsprocess kring detaljplaner och samtidigt ge möjlighet till företag och markägare att inleda ett planarbete, utan att i förväg fråga kommunen om lov. Vi får inte fler bostäder om vi inte förbättrar villkoren för de som bygger, äger och hyr ut, oavsett det är en villaägare, en stort byggföretag, allmännytta eller privat fastighetsägare. Vi får inte fler hus om vi inte ger behovet av bostäder företräde framför bullerregler, strandskydd och riksintressen.

Drivkrafterna att bygga hyresrätter kommer om utsikten att hyran någon gång i framtiden kommer att motsvara bostadens attraktivitet, värde och läge. Mehmet Kaplan, Mp:s löfte om investeringsstöd, s.k. subventioner, höll endast några månader. När den Rödgröna budgeten presenterades i måndags hade en miljard förts över från byggherren till kommunerna. Subventioner, oavsett dess storlek, riskerar dras undan helt, halveras eller kanske fördubblas. Denna osäkerhet om villkoren fungerar som en byggbroms och leder å ena sidan åt att de som inte visat några ambitioner att bygga tidigare belönas, medan resten fortsätter vänta med att sätta spaden i jorden. Till yttermera visso drabbas byggbranschen kollektivt av kostnadschocken på 2,4 miljarder när arbetsgivaravgiften för unga höjs, samtidigt som orderböckerna töms på lukrativa ROT-jobb, när förutsättningar för nyproduktion av bostäder saknas. ROT är viktigt för att jämna ut beläggningen och för att introducera nya byggnadsarbetare i ett viktigt framtidsyrke.

Det största problemet som finns är de höga trösklarna och att de bostäder som byggs idag är anpassade till bostadskonsumenter som har råd att betala för byggkostnader som är de högsta i Europa. När Finansinspektionen och regeringen  försöker stävja detta genom att införa ett bolånetak och samtidigt vilja införa ett amorteringskrav, gör det bara situationen än svårare för den yngre bostadsköparen. Centerpartiet vill se över skatterna för att köpa, äga och sälja bostaden. Ett bosparande som är anpassat för unga och en möjlighet för dem att få undantag från kravet på kontantinsats om man vill amortera bolånet snabbare sänker också trösklar. På det sättet skapar vi också en "ägarlinje" på den Svenska bostadsmarknaden som funnits på den Norska, lika länge som vi i Sverige har förlitat oss på en dominerande allmännytta och en reglerad hyressättning som nu havererat.

Att förändra bostadsmarknadens funktionssätt så att trösklar sänks, att öka takten i bostadsbyggandet, så vi istället för regeringens blygsamma mål på 250 000 bostäder till 2020, överträffar Alliansens ambitioner i Sverigebygget om 300 000, är ingen Quick fix. Det kräver en plan och ritningar. I går kväll drogs skisserna upp, snart reser sig byggkranarna över hela landet.

Centerpartiet drog ett kraftfullt streck över frågan om enskilda kommunala krav på byggherrar. Krav på energieffektivitet och hållbarhet som istället staten borde ställa. Låt oss därför fortsätta kampen och se till att "Nära noll" står för energieffektivitet i nya hus och inte för regeringens ambitioner.