Förenkla för jobbskapare i arbetskooperativ

I dag lämnades min följdmotion in på regeringens proposition om förenklingar i lagen om ekonomiska föreningar. Utredningen som tillsattes av Alliansen har lagt många bra förslag. Ett av dessa är att det för medlemmar i ett arbetskooperativ ska vara möjligt att få ta ut sin andel av insatskapitalet med ett högre nominellt belopp. När det förslaget inte återfanns i den rödgröna regeringens förslag fann jag och Centerpartiet det för gott att lägga ett sådant. Lyckligtvis blev det till en gemensam ståndpunkt när M, Fp och Kd hängde på. Här är en länk till motionen och här kommer en kort sammanfattning.

Den kooperativa rörelsen har sedan mycket lång tid bidragit till att skapa goda levnadsvillkor med företag, med fler jobb på landsbygden och på orter i hela landet. De gröna näringarna såsom jord- och skogsbruk har länge använt sig av möjligheten att driva sin verksamhet genom delaktighet och samverkan i ekonomiska föreningar. Det har varit en bidragande orsak till jobb och tillväxt i hela landet. Att dela bördan och arbeta tillsammans med likasinnade ger styrka, konkurrenskraft och trygghet för den enskilde.

Ännu idag är företagsformen ekonomisk förening en grogrund för nystartade verksamheter inom till exempel vindkraft, förskolor, småindustri, hantverk, mat, socialt företagande och vårdföretag, ofta i någon form av arbetskooperativ, där låga trösklar och enkelhet eftersträvas.

Utredningen ”En ny lag om ekonomiska föreningar” föreslår att ett arbetskooperativ, om samtliga röstberättigade medlemmar är ense om det, ska kunna införa stadgebestämmelser om att en avgående medlem har rätt att få ut ett belopp som överstiger det nominella beloppet av hans eller hennes insatser. Enligt utredningen ska huvudregeln vara att vad som utbetalas till medlemmen inte får överstiga det nominella värdet av medlemmens insats vid tiden för avgången.

Regeringen har i propositionen föreslagit att det överhuvudtaget inte ska införas något undantag och vidgad möjlighet för en arbetskooperativ förening att återbetala medlemsinsatser med något högre belopp än insatsernas nominella värde.

Centerpartiet ser en risk med att regeringens förslag hämmar medlemmarnas drivkrafter och investeringsvilja i företaget. Om en avgående medlem inte från början har någon möjlighet att vid utträde få del av värdetillväxten i föreningen kan det också medföra att medlemmarna saknar incitamentet att låta överskott från föreningens verksamhet stanna kvar. Istället blir det fördelaktigt att löpande ta ut föreningens hela överskott genom lön och annan ersättning. I förlängningen innebär det att den ekonomiska föreningen inte tar tillvara sin fulla tillväxtpotential, vilket kan gå ut över jobb och ekonomisk utveckling.

Precis som utredningen föreslår bör det därför ställas upp ett absolut krav på enighet, det vill säga att ett beslut om stadgeändring som tillåter återbetalning till belopp som överstiger nominellt värde endast bör vara giltigt om det biträds av samtliga röstberättigade och att det fastställs en beloppsgräns som maximerar uttaget. Vad som utbetalas till medlemmen ska inte få överstiga medlemmens andel av föreningens egna kapital vid tiden för avgången.

Skulle vårt förslag gå igenom måste regeringen låta utreda hur en sådan förändring görs i den lag som vi i övrigt kommer att ställa oss bakom.