Ordning och reda i upphandling med chans för småföretag

"De EU-direktiv som ligger till grund för regeringens förslag till nya lagar på upphandlingsområdet innehåller förändringar som är tänkta att ytterligare motverka osunda affärsbeteenden, underlätta upphandlingsprocessen och erbjuda de upphandlande myndigheterna (kommuner, stat, landsting) en större flexibilitet. Det har också varit ett uttalat mål med 2014 års direktiv att offentlig upphandling på ett tydligare sätt bör användas för att uppnå strategiska mål, till exempel när det gäller social hänsyn eller miljömässiga mål.

 

I dagarna har det kommit många mail till oss riksdagsledamöter, med innebörden att lönedumping och fusk med arbetsrätten skulle bli följden om inte regeringens lagförslag går igenom. Här bemöter jag den invändningen.

 

Det är Centerpartiets och min uppfattning att upphandlande myndigheter ska föregå med gott exempel när det kommer till att bland annat ta socialt ansvar, och visa miljöhänsyn. Men det är också känt att småföretag, med dagens regelverk, ibland har svårt att lägga anbud och konkurrera om offentliga uppdrag.

 

Upphandling av tjänster för offentlig verksamhet måste ske på ett öppet, rättssäkert och transparent sätt så att alla har möjlighet att lämna sina bud i samband med upphandling och att det finns en fungerande konkurrens. Tyvärr kommer småföretag att missgynnas av de nya regler som regeringen föreslår. Sammantaget ser vi positivt på det nya EU-direktivet men beklagar att regeringen väljer att bygga på den svenska lagstiftningen ytterligare och landar i ett lagförslag som i flera avseenden går längre än och dessutom går emot EU-direktivets syften.

 

Förslaget innebär till exempel att företag som inte är kollektivavtalsanslutna kan komma att missgynnas då de kan behöva erbjuda sina anställda bättre villkor än vad som följer av kollektivavtal, där möjlighet finns att avtala bort vissa förmåner. Sådana krav kommer att slå hårt mot små företag då sex av tio företag med färre än 50 anställda saknar kollektivavtal. En konsekvens av regeringens förslag blir därför att företag avstår från att lägga anbud vid offentliga upphandlingar, vilket leder till sämre konkurrens och mindre valuta för våra gemensamma skattemedel. Sämre ekonomi för kommuner och landsting slår mot kvalitén, det lägger en tyngre börda på dem som är offentligt anställda.

 

En annan konflikt uppstår i att företag kan komma att missgynnas beroende på vilket kollektivavtal de tillämpar. Detta då förslaget slår fast att det räcker att tillämpa ett alternativt centralt kollektivavtal till det av den upphandlande myndigheten särskilt utvalda avtalet, även i de fall då det alternativa kollektivavtalet innebär mindre fördelaktiga arbetsvillkor.

 

De delar i regeringens förslag som gäller EU-direktivens genomförande föreslår vi genomförs men vi delar inte uppfattningen att de delar som avser en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor och därtill knutna bestämmelser ska genomföras."