Pressar bostadsministern om riksintressen i Östgötastad

"Behovet av nya bostäder är stort i hela landet och många anger bristen på byggbar mark att planlägga som det främsta hindret mot att snabbt få ett slut på bostadskrisen.

De orterna med störst potential att snabbt leverera bostäder är tillväxtkommuner med långt framskridna planer och ett aktivt planarbete. Kring dessa är byggbolagens intresse som störst. Det är också där som kritiken är hårdast mot långa och oförutsägbara planprocesser, med hinder av olika slag. Man talar om planprocesser på upp till 8-12 år från idé till inflyttningsklara bostäder.

Sådana hinder utgörs inte sällan av riksintressen, strandskydd, antikvariska bevarandeintressen, kulturminnen, behovet av arkeologiska utgrävningar, biotopskydd, verksamhetsbuller från exempelvis flyg och hamnverksamhet, försvarsanläggningar, fångvårdsanstalter och andra statligt förvaltade tillgångar. Ett mycket uppmärksammat exempel är Linköpings planer på att bebygga bland annat egendom som tillhör Tuna Kungsgård med cirka 2500 bostäder. Då Riksantikvarieämbetet i ett sent skede ändrat skyddsbestämmelse med innebörden att kungsgården i sin helhet ska utgöra statligt byggnadsminne och omfattas av skyddsbestämmelser. ”Områdets struktur med åkrar, hagmarker, skogar, vägar, bäckar och alléer får inte förändras till sin karaktär” anges det i skyddsbestämmelserna. Beslutet kan inte överprövas i högre instans. Linköpings kommun ges inte heller rätt att yttra sig i ärendet, trots att cirka hälften av planområdet påverkas och hela 1200 bostäder stoppas, med hänvisning till 8 § förordningen om statliga byggnadsminnen.

Planförslaget är framtaget i en helhet och genomförbarhet vad gäller bland annat kollektivtrafiklösning och exploateringsekonomi för hela översiktsplanen påverkas därför av förslaget. I realiteten stoppas en planprocess som pågått oavbrutet sedan 2012. Uppgivenheten i Linköping är stor. Tyvärr är fallet om än ett av de främsta, bara ett av flera exempel där olika statliga intressen, skydd och bevaranden hindrat en önskad utveckling.

Min fråga till Bostadsministern lyder således:

På vilket sätt avser han genom regeringens styrning av myndigheter förhindra stopp mot bostadsbyggande så som skett vid Tuna kungsgård genom ändrade skyddsbestämmelser kopplade till riksintressesystemen.

Ola Johansson (C)"