HELA LANDET SKA (Be-)BYGGAS

Det behövs kraftfulla incitament för att få fram de bostäder som behövs för att kunna utveckla hela Sverige. Istället för att som regeringen ge de största byggföretagen och kommunerna betalt med subventioner för sådant de ändå skulle gjort och drömma om nya städer, borde de lyssna till Centerpartiet som vill förbättra de marknadsmässiga förutsättningarna att bygga attraktivt och hållbart i samtliga Sveriges 290 kommuner.

En friare tolkning med lokalt självbestämmande över strandskyddet är en regelförenkling som skulle betyda enormt mycket för orter som vill öka sin attraktionskraft för bostadsinvesteringar och inflyttning. Potentialen är svårbedömd, men från Centerpartiets sida ser vi hellre fler bebodda stränder än en utarmning med försämrad offentlig och kommersiell service och en åldrande befolkning. Tanken med att kunna inrätta LIS-områden var just detta, att åstadkomma en landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Då måste planer kunna antas och bygglov beviljas Det sätt som lagen tillämpas har gått i motsatt riktning. Signalvärdet med en sådan regelförenkling för landsbygden kan inte underskattas. Det utökade strandskyddet ska vara undantag, inte regel.

Det borde överhuvudtaget vara enklare att bevilja bygglov utanför plan, också när det gäller samlad bebyggelse och lägenheter. Tyvärr sätter även den nya vattentjänstlagen käppar i hjulen för det, när utbyggd VA inte kan genomföras i samverkan, utan måste bekostas av kollektivet i respektive kommun. I likhet med vad som föreslås ske vid utbyggnad av väg och järnväg, en medfinansiering med värdeåterföring, vill vi möjliggöra offentlig-/privat samverkan av vatten och avlopp.

Överklaganden fördröjer och skapar en oförutsägbarhet. ”Not in my backyard (NIMBY)” är tyvärr inte enbart ett storstadsfenomen. För Centerpartiet som tror på varje människas fri- och rättigheter är möjigheten att överklaga viktig, men det borde vara en rättighet förbehållen den som är direkt berörd. Ett överdrivet utnyttjande urholkar själva grundtanken, att var och en utan hänsyn till rikedom och ställning har lika rättigheter. En avgift på överklaganden till nästa instans kan utredas, men viktigast är att minska sakägarkretsen och se till att varje överklagande behandlas snabbt, rättssäkert och med hänsyn till båda parter. När det gäller enskilda bygglov är det fortfarande länsstyrelserna som bör vara första instans, dock ska bygglov som följer av en detaljplan, precis som planen överklagas närmast till mark- och miljödomstolar.

Tillgången till bostäder är en grundbult också i jobbpolitiken. Det räcker inte att en ort har utbildnings- och arbetsplatser att erbjuda inflyttarna, unga och nyanlända. Det är numera ingen kommun som står med tomma bostäder och de flesta uppger att det finns ett underskott. Talet från Peter Eriksson (Mp) om en ny stad, ter sig lite världsfrånvarande. Vi behöver inte det, utan en strakare tillväxt på alla de orter där förutsättningar och vilja redan finns.

Ola Johansson (C)