Stoppa mäns våld mot kvinnor

Idag är det den internationella dagen för att uppmärksamma och motverka mäns våld mot kvinnor. Jag har medverkat till flera motioner till Riksdagen, med förslag på strängare straff, effktivare polisarbete och åtgärder som hindrar pornografi från att spridas till barn och unga. Se länkar nedan.

Fler än 300 kvinnor i Sverige har under de senaste 20 åren dödats av en person som de vid tidpunkten hade eller hade haft en nära relation till.

Var femte kvinna i Sverige har någon gång under sitt vuxna liv utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av tidigare eller aktuell partner. Var femte kvinna uppgav också att de någon gång under sitt liv hade utsatts för allvarligt sexuellt våld.

Tre av fyra våldsbrott mot kvinnor äger dessutom rum i kvinnans bostad. Det innebär att den farligaste platsen för en kvinna, oavsett om hon är ung eller gammal, är hennes hem.

Samtidigt som antalet anmälda relationsbrott ökat har andelen brott som klaras upp minskat. Få anmälningar leder också till åtal. Uppklarandeprocenten av dessa brott måste öka. Fler fällande domar kräver att fler ärenden drivs till åtal och straff.

Centerpartiet vill att minimistraffet för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning höjs från nio till 12 månaders fängelse och att maxstraffet höjs från sex till 10 års fängelse.

Att berätta om våld i nära relation eller sexualbrott är ofta starkt förknippat med skam och oro för hur andra ska reagera.

Ett bra bemötande av polis, socialtjänst eller vårdpersonal är därför av avgörande betydelse för att den som utsatts ska orka anmäla ett brott och hålla kvar vid brottspåståendet. Ändå fortsätter många brottsoffer att beskriva ett dåligt bemötande av polis och andra myndighetspersoner.

Det destruktiva mönstret börjar sällan med fysiskt våld, utan med kontrollerande beteende och psykisk misshandel. Det kan handla om att partnern kontroller att man går direkt hem efter jobbet, att hindras från att gå på viktiga möten eller läkarbesök, tvingas tåla att ens telefon gås igenom, att partnern tar kontroll över ens inkomst, att man begränsas i sina sociala relationer, och ett ständigt återkommande budskap om att man är dålig och värdelös.

Centerpartiet vill därför kriminalisera kontrollerande beteende.

Antalet sexuella ofredanden mot unga kvinnor har också ökat i antal på ett mycket oroande sätt.

Vissa ungdomsmottagningar har också slagit larm om att allt fler unga ger uttryck för problem till följd av hårdhänt sex.

Jag har i flera motioner till riksdagen kopplat samman dessa våldsamma unga mäns beteende mot sina partners, med lättillgänglig pornografi, redan i unga år på skolor och fritidsgårdar.

Det ska vara omöjligt att söka upp och ladda hem porr via skolans nätverk och den som bevittnar ett övergrepp mot en kvinna på nätet ska kunna straffas som delaktig i en våldtäkt.

Med hjälp av sådana verktyg ska det också gå att spåra upp och komma åt källorna, straffa förvarna och på så sätt rädda offren, du unga flickorna som ofta är barn.

Porrfilter: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/porrfilter-i-offentliga-datorer_H8022523

Motverka spridning av pornografi: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/moderniserad-lagstiftning-for-att-motverka_H8022518

Åtgärder mot digitala övergrepp mot barn: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/atgarder-mot-overgrepp-mot-barn-i-den-digitala_H8022527

Våld mot anknytningskvinnor: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/tvaarsregeln-och-vald-mot-anknytningskvinnor-_H8022524

Rättspolitisk motion om våld i nära relationer: https://data.riksdagen.se/fil/DFC2A954-1351-4090-BD6B-10AB111FEC47