Rapport från mitt riksdagsuppdrag 1a halvåret (fortsättning)

Valet till Europaparlamentet blev en framgång för Centerpartiet. Mat- och djurskyddsfrågorna var viktiga för väljarna. Vi var nära att få två platser.

Nu satsar vi på valen till riksdag, region och kommuner den 14 september. Själv kommer jag att driva en personvalskampanj för att få kryss och möjlighet att fortsätta mitt uppdrag i Riksdagen. För även jag som står på 1a plats behövs kryss. Särskilt eftersom gränsen för att bli vald med personvalskryss sänkts från 8 till 5 procent. Det är nu lättare att gå förbi den som är på första plats.

Från studiebesök och riksdagsmotion 2011 till riksdagsbeslut i juni 2014.

Den näst sista veckan i Riksdagen inför sommaren har jag visat att det gör nytta att engagera sig. Dikestvisten i Tviggasjö, Hässleholms kommun, där Länsstyrelsen hindrade en lantbrukare från att ersätta ett öppet dike med ett rördike, för att kunna lägga samman två små åkrar, har lett till en lagändring. Ett beslut som gör att tusentals lantbrukare i landet effektivare ska kunna sköta sin mark och hålla landskapet öppet. Min motion till Riksdagen efter ett studiebesök i Tviggasjö hösten 2011 ledde alltså, efter nästan tre års utredande, till att Riksdagen den 24 juni ändrade reglerna. Nu ska det bli möjligt bl a att lägga igen öppna diken, att flytta eller ta bort en bit av en stenmur, om man inte skadar känsliga naturvärden.

Nuon-granskningen i Konstitutionsutskottet

I mitt riksdagsutskott, Konstitutionsutskottet, har en stor del av arbetet under vintern och våren ägnats åt granskning av hur Regeringen år 2009 hanterade Vattenfalls köp av det holländska energiföretaget Nuon. Vi kunde konstatera att den tidigare socialdemokratiske näringsministern Anders Sundström, som ledamot i Vattenfalls styrelse, varit den mest pådrivande för att Vattenfalls köp av Nuon skulle genomföras. Maud Olofsson fick vid vår utfrågning av statsminister Reinfeldt beröm av honom, för det sätt hon som näringsminister låtit en välansedd internationell investeringsbank granska om priset då 2009 var rimligt. Nu i efterhand vet alla att det pris för Nuon, som Vattenfall betalade var för högt p g a därefter kraftigt sänkta energipriser.

Problem inom åkerinäringen

I höstas motionerade jag om behovet av åtgärder mot olagliga transporter i Sverige utförda av utländska åkerier. Många utländska åkerier anlitar förare från Östeuropa, som har mycket låga löner, inte följer våra arbetstidsregler och som gör fler transporter inom Sverige än vad reglerna tillåter.

Frågan om de olagliga transporterna har behandlats i Riksdagen och i maj har Regeringen lagt ett förslag om kraftfulla sanktionsavgifter. Vid ett möte i mitten av juni på åkeriet HNT i Ängelholm kunde jag glädjas åt, att Åkeriförbundets företrädare i Skåne var tacksam för mitt arbete för konkurrens på rättvisa villkor i åkeribranschen.

Centerframgångar i Regeringens vårbudget

Sänkta sjuklönekostnader för småföretagen är en viktig framgång för Centerpartiet i Regeringens vårbudget. För småföretagen är det också viktigt att vi tidigare stoppat förslaget från finansdepartementet om månadsredovisning av varje anställds lön. Har Regeringen lovat mindre byråkrati går det inte att öka uppgiftslämnandet.

EU:s landsbygdsprogram – Gårdsstödet lägre i Skåne

Efter en omfattande debatt har Regeringen för några veckor sedan fattat beslut om EU:s landsbygdsprogram. Beslutet innebär en utjämning av gårdsstödet, som blir lika per hektar i hela landet. Inom LRF och inom partierna var det bara vi i Skåne och Östergötland, som ville behålla den tidigare fördelningen. Positivt är att det blir mer pengar till bredband och service på landsbygden.

Skånska kulturfastigheter, Bäckaskogs slott, Hovdala slott och Tomarps kungsgård

Kulturfastighetsutredningen, om eventuell försäljning av statliga kulturfastigheter, har i vår lämnat sitt förslag. Jag har i en motion och genom offentlig debatt arbetat för att stoppa en försäljning av Bäckaskogs och Hovdala Slott och av Tomarps Kungsgård. Jag är glad för att jag fått besked att Regeringen inte avser lägga utredningens förslag till grund för beslut.

Almedalsveckan

Under Almedadalsveckan har partierna lagt en grund för sommarens valrörelse. Bra förutsättningar för att skapa fler jobb, inte minst för unga, blir en stor fråga. Sedan Miljöpartiet bytt åsikt, och nu stödjer Socialdemokraternas linje med dubblerade arbetsgivaravgifter för unga och dubblerad restaurangmoms, blir detta en stor valfråga.

Mat utan antibiotika och gifter och bra djuromsorg lyftes fram av vår partiledare i avslutningstalet i Almedalen. Antibiotika på läkarrecept när det behövs men inte i köttet vi äter, är ett av Centerpartiets tydliga besked.

Några av mina valfrågor

Att företräda Skåne och våra invånare ser jag som min viktigaste uppgift i Riksdagen. Om jag får möjlighet att fortsätta företräda Centerpartiet i Konstitutionsutskottet, är en viktig uppgift att värna demokratin mot de nationalistiska krafter som brett ut sig i Sverige.

Politiken måste skapa förutsättningar för fler jobb i företagen. Det ger ökade skatteinkomster till den välfärd jag vill utveckla inom hälso- och sjukvård och äldrevård och till den utbildning och forskning, som är viktig för Sveriges framtida konkurrenskraft.

Ta till vara landsbygdens förutsättningar för ökad matproduktion och ökad turism. Upphandla till staten, kommuner och landsting med krav på svenska normer för djurskydd och för användning av antibiotika och bekämpningsmedel.