Detta vill jag att Riksdagen ska ändra på

Det finns mycket som jag vill ändra på. Som riksdagsledamot har jag möjlighet begära att riksdagen ska pröva mina förslag. I höst har jag skrivit under och lämnat in 24 motioner. 20 av dem är jag är initiativtagare till och förstanamn på.

De flesta motionerna har sin grund i problem, som jag stött på i Skåne. I fem av motionerna har jag tidigare landsbygdsministern Eskil Erlandsson som medmotionär. Själv är jag medmotionär på en motion om Gårdsförsäljning av vin och öl, som Eskil är förstanamn på.

Det är min förhoppning att en del av motionerna kan väcka debatt. Alla motionerna finns i sin helhet på riksdagens hemsida: riksdagen.se under Partier och ledamöter/Centerpartiet/Per-Ingvar Johnsson. Här nedan korta referat:

Skyddsjakt på varg i fårskötselområden

Först när Vittsjövargen dödat flera tiotal får, vid tre angrepp, gav Länsstyrelsen tillstånd till skyddsjakt. Jag föreslår att tillstånd ska ges till skyddsjakt redan efter första angreppet.

Åtgärder för att rädda ålen, Förvaltande jakt på säl och Förutsättningarna för det kustnära yrkesfisket

Två av motionerna syftar till att rädda ålen och en viktig åtgärd för allt kustfiske är att minska sälstammen. Enbart knubbsälarna på Västkusten beräknas äta upp lika mycket ål som motsvarar hela det svenska ålfisket. Jag motsätter mig Naturskyddsföreningens förslag om ålfiskeförbud i Sverige. Kustfisket, som är viktigt för turism och restauranger längs kusterna, måste få bättre förutsättningar.

Skånska kulturfastigheter

Det har ännu inte fattats något regeringsbeslut om att stoppa utredningsförslaget, att staten kan sälja Bäckaskogs och Hovdala slott och Tomarps kungsgård. Därför motionerar jag på nytt, om att staten inte ska sälja dessa kulturfastigheter.

Dubbelspår på järnvägssträckan Hässleholm-Kristianstad

Jag motionerade om detta för två år sedan och kort tid därefter kom detta förslag om dubbelspår med i Trafikverkets planering. Nu vill jag trycka på igen, för att landets hårdast trafikerade enkelspårsträcka ska byggas om till dubbelspår.

ROT-avdrag för jordbruksarrendatorer

Om arrendatorer av jordbruksfastigheter själva bekostar reparationer, om- och tillbyggnader på sina bostadsbyggnader, har varken de eller ägaren till fastigheten rätt till ROT-avdrag. Frågan berör bl a många arrendatorer under Trolle Ljungby gods. Jag vill försöka rätta till denna orättvisa i skattelagstiftningen.

Åtgärder för att stoppa kopparstölder

Jag föreslår i denna motion kontrollåtgärder mot uppköpare av koppar och andra värdefulla metaller, som ska stoppa uppköp av och export av stulen metall.

Evenemangslista för TV-sändningar

Jag föreslår att vi i Sverige inför regler, som redan finns i bl a Norge och Finland och som gör att vissa större idrottsevenemang som OS, Fotbolls-VM och EM och kvalmatcher alltid måste sändas på TV-kanaler, som är tillgängliga för alla att se på utan extra avgifter.

Skriftliga avtal vid telefonförsäljning

Jag föreslår att avtal som överenskommes vid telefonförsäljning alltid måste bekräftas genom skriftligt avtal, där alla avtalsvillkor framgår.

Upphandling av livsmedel i statlig verksamhet

Jag föreslår att livsmedel som upphandlas i Sverige, oberoende vilket land de kommer från, ska uppfylla samma krav beträffande djurskydd, växtskydd mm, som ställs vid produktion i Sverige.

Avskaffande av radio- och TV-avgiften

Jag föreslår att den nuvarande radio-och TV-avgiften ersätts med en public-serviceavgift, som tas ut på skattsedeln på motsvarande sätt som begravningsavgiften.

Möjligheten för unga arbetslösa att välja folkhögskola för gymnasiebehörighet

Jag vill ge de unga under 20 år, som är arbetslösa, möjlighet att skaffa sig gymnasiebehörighet genom att utbilda sig på folkhögskola.

Snabbare beslut i tillståndsärenden

Jag vill att tillståndsprövande myndigheter ska förbättra sina handläggningsrutiner, så att företagare och andra snabbare kan få sina tillståndsansökningar prövade.

Utlokalisering av verksamheter inom statliga myndigheter

Samtidigt, som det är stor överhettning på bostadsmarknaden och stor efterfrågan på arbetskraft i Stockholmsområdet, står det stilla eller sker utflyttning i stora delar av landet. Myndigheter i Stockholm bör därför utlokalisera delar av sina verksamheter till andra delar av landet.

Förstärkt regional demokrati och tillväxt i hela landet

Jag föreslår att den regionreform, som påbörjades i Skåne och Västra Götaland, fullföljs i övriga delar av landet och att den reformen utnyttjas för förstärkning av det regionala utvecklingsarbetet. I motionen avvisas tankarna på ett förstatligande av sjukhusvården.

Förbud mot exponering av tobaksvaror

För att minska de oplanerade köpen av tobaksvaror skulle ett förbud mot exponering av tobaksvaror i butiker, kiosker och på andra försäljningsställen vara verkningsfullt.

Presstöd

Förändringarna i tidningsbranschen gör att även digital utgivning bör ge presstöd.

Straff för förberedelse av och deltagande i terroraktiviteter

Med nuvarande lagstiftning kan man i Sverige förbereda och utomlands delta i terroraktiviteter utan att kunna bli straffad för detta. Jag föreslår, att det ska bli straffbart att förbereda, finansiera och delta i terroraktiviteter.

Beställaransvar och regelefterlevnad i åkeribranschen

Situationen i åkeribranschen är ohållbar. Jag vill i motionen att de som beställer transporter ska få ett tydligare ansvar för att transporterna går att utföra på lagligt sätt.