Livsmedelsproduktion

Den svenska livsmedelsproduktionen behöver öka och få förutsättningar att växa. Därför vill vi att Sverige tar fram en nationell livsmedelsstrategi som en vidareutveckling av satsningen på Matlandet Sverige. Den livsmedelsstrategin bör innehålla mål om ökad svensk livsmedelsproduktion totalt sett och även mål för ökad ekologisk produktion.

Centerpartiet vill:

  • Tillåta gårdsförsäljning av egenproducerat vin och öl.
  • Satsa extra på unga bönder med nystartad verksamhet genom en omfördelning av gårdsstödet.
  • Införa ett särskilt djurbidrag till nötkreatur för att stärka den pressade sektorn samt ge stöd för den miljönytta som betande djur innebär för den biologiska mångfalden.

sol-has-bg sol-light-text

Den svenska maten behövs

Svensk primärproduktion är viktig av flera orsaker. Dels skapar det jobb och företagande på landsbygden, dels hålls landskapen öppna av betande djur men vi får även sund och säker mat tack vare bland annat stränga djurskyddskrav för att djuren ska ha det bättre. På grund av de höga djurskyddskraven så har Sverige högre produktionskostnader än sina kollegor i EU. Detta har lett till att svenska livsmedel konkurrerar mot väsentligt billigare produkter från andra EU-länder. Konsekvensen är att svensk produktion slås ut.

Men vi behöver den svenska maten i hela landet. Vi behöver fler matföretagare, öka den svenska matexporten och skapa fler jobb i de gröna näringarna. För att hela landet ska växa behövs regelförenklingar för lantbruket och fortsatta satsningar på Sverige som matland, bland annat genom att satsa på unga bönder, stärka den biologiska mångfalden genom att ha fler betande djur liksom att tillåta gårdsförsäljning av egenproducerat vin och öl.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.