Valprogram 2022

ETT LEKSAND FÖR ALLA

Centerpartiet vill fortsätta arbeta för ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart Leksand. En levande bygd där du vill bo, där du trivs och känner trygghet, tillit och framtidstro. Alla människors lika rätt och värde är grunden där du kan forma din framtid och skapa din bästa livssituation i ett liberalt och jämställt samhälle. Vi tror att alla gör sitt bästa för att bidra till att vi tillsammans kan växa. Vi som bor i kommunen skapar tillsammans våra förutsättningar.

Hela Leksands kommun ska växa och utvecklas. Våra stolta traditioner och vårt kulturarv är grunden för en fortsatt utveckling av en modern bygd. Vi tror på ett starkt civilsamhälle, där näringsliv, föreningar, kommunen och enskilda, arbetar tillsammans för en bygd som präglas av öppenhet och mångfald.

I över 50 år har Centerpartiet levererat stabilitet och utveckling så att vår kommun stått stadigt i både kris och välgång. Vi har tagit och tar ansvar för helheten i kommunen.

Centerpartiet vill fortsätta att utveckla skolor, omsorg och annan kommunal service i hela Leksand. Vi ska vara ledande i Sverige. Varje medborgare kan finna sin bästa plats att leva i vår kommun, med närhet till det som skapar livskvalitet. Vi vill möjliggöra byggnation av olika bostadstyper i en variation av miljöer, inte bara i tätorterna utan i hela kommunen. Vi vill fortsätta skapa förutsättningar för näringslivet att växa och tillsammans med föreningslivet vara en ledande natur-, idrotts-, och friluftskommun.

Takten i miljö- och klimatarbetet ska öka så att Leksand blir en kommun där det är lätt att göra rätt, och där vi själva kan stå för en betydande del av energiproduktionen. Centerpartiet vill skapa bättre förutsättningar för att värna och utveckla lokal matproduktion. Det skulle vara bra för miljön och vår lokala beredskap, samtidigt som det stödjer våra lokala bönder.

Vi vill fortsätta leda Leksand mot en hållbar framtid, för varje medborgare och hela kommunen

Allt för Leksands bästa!

 

DET HÅLLBARA LEKSAND

 • Öka kommunens förnybara energiproduktion genom fler solceller på kommunala fastigheter.
 • Införa energilager i form av batterier eller vätgas för en stabil och kontinuerlig drift i strategiska fastigheter.
 • Utreda möjligheterna till byggnation av en solcellsanläggning för andelsägande i kommunen.
 • Vara en aktiv kommunal skogsägare genom ett hållbart skogsbruk
 • Förbättra möjligheterna till säker cykelförvaring vid resecentrum/tågstationer och elbilsladdning vid strategiska platser.
 • Öka möjligheterna för dig som hyresgäst att ladda din elbil.
 • Säkerställa att dagvattensystem och annan aktuell infrastruktur är dimensionerat för kraftiga skyfall.
 • Säkerställa en god vattenkvalitet och en miljövänlig hantering av avloppsvatten i hela kommunen genom fortsatt byggnation av kommunalt VA.
 • Utreda lokala VA-alternativ med ekonomisk och miljömässig hållbarhet som drivkrafter.
 • Utveckla tekniker för användarvänlig återvinning och uppmuntra återbruk
 • Förbättra möjligheterna att återvinna rätt i hela kommunen.
 • Öka kommunens inköp av lokalproducerade varor för en ökad krisberedskap, minskade utsläpp och för att säkra den öppna landskapsbilden. Lokala matproducenter ska ha reell möjlighet att leverera råvaror till våra kommunala kök.
 • Säkerställa att alla kommunens transporter, både i egen regi och upphandlade, sker med fossilfria bränslen.

DET AKTIVA LEKSAND

 • Uppmuntra till mer cykling genom fortsatt byggnation av säkra gång- och cykelvägar i hela kommunen.
 • Verka för att gång- och cykelväg från Noret till Siljansnäs och Tällberg byggs.
 • Ge fler möjlighet att delta i Kulturskolan genom att ta bort eller sänka avgiften. Öka möjligheterna för lärarna att möta eleverna på fler platser i kommunen.
 • Bygga belysning på hela Solvändan.
 • Förbättra motionsspåren i Tällberg i samverkan med de boende och besöksnäringen.
 • Skapa möjligheter för fler att delta i aktivt i föreningslivet genom samverkan med och stöd till vårt rika föreningsliv inom bl.a. kultur, hantverk, idrott och friluftsliv.
 • Samverka med näringsliv och ideella organisationer för fler organiserade aktiviteter för motorintresserade ungdomar.
 • Fortsätta att vara en framgångsrik evenemangskommun med en aktiv och framstående besöksnäring.
 • Starta en Fritidsbank för att fler ska kunna prova på fritidsaktiviteter.
 • Stödja föreningarna i utvecklingen av exempelvis vandrings och cykelleder.
 • Stärka Kulturhusets arbete med att både vårda vårt kulturarv och stödja nyskapande kultur samt använda vår tradition och öppenhet för ökad integration.
 • Fortsätta att vara ledande i Sverige som friluftskommun och göra vår natur ännu mer tillgänglig för fler.
 • Bilda ett kulturråd som ett naturligt forum för dialog och utveckling mellan föreningarna inom kulturlivet och kommunens politik- och tjänstemannaorganisationer.
 • Bygga en gångbro över RV70 vid Limsjöänget för bättre tillgänglighet till vandringsleden runt Limsjön.

DET LÄRANDE LEKSAND

 • Arbeta med individuella mål i skolan för att öka möjligheten för varje elev att nå sitt bästa resultat.
 • Öka insatserna redan i förskolan och lågstadiet för att säkerställa att alla elever når godkända betyg i grundskolan och grundsärskolan.
 • Förbättra samarbetet med de fristående förskolorna så att skolorna är väl förberedda för varje årskull i god tid.
 • Öka fokus på barn med särskilda behov genom hela skolgången, från förskola till gymnasium.
 • Verka för att alla kommunala F-6 skolor har en förskola i sin närhet.
 • Öka möjligheterna för lärare att fokusera på lärandet genom att minska och underlätta administrationsarbetet.
 • Utred möjligheterna till öppna förskolor i Djura, Siljansnäs, Insjön och Tällberg.
 • Skapa möjlighet för en utökad allmän förskola till mer än 15 timmar/vecka vid särskilda behov.
 • Förbättra arbetsmiljön, för både personal och elever, i våra skolor genom att anpassa lokalerna till en modern skolverksamhet.
 • Skapa en sammanhållen förskola i Siljansnäs i moderna och ändamålsenliga lokaler.
 • Utred möjligheten att erbjuda mellanmål för att öka elevernas möjlighet att fokusera under hela skoldagen.
 • Fortsätta utveckla verksamheten inom Vuxenutbildning, Integration och Arbetsmarknadsenhet tillsammans med Rättvik för att varje vuxen ska kunna finna en meningsfull och inkluderande sysselsättning.
 • Se över och utveckla programutbudet på gymnasiet för att säkerställa en modern och fortsatt attraktiv skola som rustar varje elev för arbetslivet eller fortsatta studier.
 • Utveckla lärlingsutbildningarna hos både vuxenutbildningen och gymnasiet för att skapa individanpassade utbildningar för fler.
 • Fortsätta utveckla våra attraktiva idrottsutbildningar på gymnasiet.
 • Stärka arbetet med elevhälsan ytterligare och verka för fysisk aktivitet varje skoldag.

DET SMARTA LEKSAND

 • Se över arbetssätt och strukturer för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tillfälle så att resurserna nyttjas på ett effektivt sätt
 • Öka möjligheterna för Vuxenutbildningen att skapa skräddarsydda utbildningar för att möta näringslivets kompetensbehov. Det är en effektiv väg till anställning.
 • Bilda ett ungdomsråd för att öka ungas inflytande.
 • Verka för byggnation av en ny Marielundsbro för bättre kommunikation söderut till och från Djurabygden.
 • Fortsätta erbjuda våra invånare valfrihet genom både kommunala och privata alternativ inom t ex förskola, skola och omsorg.
 • Verka för byggnation av olika typer av bostäder. Hyreslägenheter, bostadsrätter, villor och radhus behövs i hela kommunen för att främja inflyttning och integration.
 • Fortsätta det goda arbetet med att stödja näringslivets utveckling genom att aktivt arbeta med bl.a. kompetensförsörjning och framtagande av industri- och företagsmark.
 • Verka för en bättre kollektivtrafik för arbets- och studiependling till och från kommunen.
 • Utveckla området Hjorthagen för fortsatta företagsetableringar i direkt anslutning till resecentrum.
 • Oförändrad skattesats för att värna de som har minst marginaler. En ökad kommunalskatt slår hårdast mot de som är mest utsatta.
 • Fortsätta utveckla det framgångsrika arbetet med Ungdomshälsan där kommunen och Regionen samarbetar för att ge en dörr in till psykisk och fysisk hälsovård för ungdomar.
 • Som arbetsgivare ska Leksands kommun erbjuda en bra arbetsmiljö. Varje anställd har möjlighet till regelbunden friskvård, där friskvårdsbidrag är en naturlig del, och rehabilitering när det behövs.
 • Fortsätta ge drift och stöd till enskilda vägar i hela kommunen men med ökat ansvarstagande från vägs ägare.
 • Jobba för rondeller på riksväg 70 i både Insjön och Leksand.
 • Verka för ett säkert alternativ till järnvägsövergången på Sågmyravägen.
 • Fortsatt fokus på en sund kommunal ekonomi med effektiv användning av våra gemensamma resurser för en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen.

DET OMTÄNKSAMMA LEKSAND

 • Säkerställa att dövkompetent personal anställs i kommunen så att tillgängligheten för döva ökar.
 • Utöka möjligheterna för fältassistenterna, som skapar stor trygghet för våra ungdomar, att hjälpa fler till en meningsfull fritid.
 • Erbjuda valfrihet av vård och omsorg av hög kvalitet genom bl.a. LOV inom hemtjänsten och skapa större möjligheter för äldre och funktionsnedsatta att vara delaktiga i omsorgens utveckling.
 • Verka för fler typer av trygga och tillgängliga boendeformer så att man ska kunna bo bekvämt efter sina förutsättningar i livets alla skeden.
 • Måltidsordningen ”Solhemsmodellen” ska införas på alla särskilda boenden för att ge våra äldre en förbättrad livskvalitet med goda och näringsrika måltider. Det förbättrar även personalens arbetsmiljö.
 • Utveckla samverkan med Regionen för att skapa en mer lättillgänglig vård och omsorg med människan i fokus inom det startade samarbetet “God och Nära vård”.
 • Införa större valfrihet och individanpassning i de dagliga verksamheterna inom LSS.
 • Fortsätta utveckla samverkan med regionen såväl för barn och ungas hälsa som mot missbruk och våld i nära relationer.
 • Öka hemtjänstens arbete med smarta, moderna lösningar för omsorg och trygghet.
 • Öka personalkontinuiteten i hemtjänsten så att du som brukare oftare möts av ett bekant ansikte.
 • Arbeta för en lokalt mer närvarande och synlig polis för ökad trygghet i hela kommunen.
 • Starta en Fixar-Malte för digitala tjänster så att fler kan nyttja både kommunens och andra aktörers digitala verktyg.