Trygg äldreomsorg i hela Lysekils kommun

I Lysekil ska alla äldre kunna känna trygghet och få bra kvalité i äldreomsorgen. Kvalitet kan handla om att man själv får välja vem som städar och utför andra tjänster i hemmet. Det handlar också om att få god omvårdnad, möjligheten att få komma ut och promenera eller att ha någon som håller en i handen.

Alla dessa aspekter måste vara med när vi ska skapa en bättre, tryggare äldreomsorg i Lysekils kommun. Under kommande mandatperiod kommer Centerpartiet därför arbeta för:

Valfrihet för äldre. Centerpartiet vill att människor ska få bestämma mer själva, därför vill vi öka äldres valmöjlighet genom att införa LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänst. Det ger invånarna valfrihet att välja mellan att ha kvar den kommunala hemtjänsten eller kan välja någon annan utförare om man själv vill. Det möjliggör även fler karriärvägar för de som arbetar inom äldreomsorgen att kunna starta eget företag eller välja en annan arbetsgivare.

För att stärka äldre personers självbestämmande, delaktighet och medinflytande bör Lysekils kommun nyttja möjligheten till vissa insatser av hemtjänsten utan biståndsbedömning. Det kan även bidra i det förebyggande arbetet för att människor ska vara friska längre.

Modern äldreomsorg. En modern äldreomsorg kräver öppenhet för nya lösningar och ny teknik. Allt fler kommuninvånare får tillgång till snabbt bredband. Centerpartiet anser att Lysekils kommun bör arbeta för att nyttja utvecklad och beprövad e-hemtjänst. Andra kommuner har gått före. Västerås är ett exempel som varit drivande i att utveckla tekniken och infört det på flera områden. Forskning visar att e-hemtjänst både kan minska kostnader och samtidigt öka kundnöjdheten, om det sker frivilligt. Det kan ge bättre möjligheter att snabbt få stöd och ge större möjligheter att kunna bo kvar hemma. Lysekil bör nyttja den nya tekniken för att kunna ge en bättre äldreomsorg och öka tryggheten.

Trygghetsboende i alla kommundelar. Centerpartiet vill satsa på moderna seniorboenden och trygghetsboenden i alla kommundelar. Efter den lyckade satsningen på det nya trygghetsboendet i Lysekil, vill Centerpartiet att Lysekilsbostäder även satsar på attraktiva trygghetsboendet i Brastad och på Skaftö. Det skapar inte bara en bra boendemiljö för de äldre, det frigör även småhus till yngre familjer.

Stärkt livskvalité. Att de äldre i kommunen har en god livskvalitet är avgörande framförallt för individerna. En god social samvaro är viktigt, därför behövs mötesplatser för äldre utvecklas. Centerpartiet vill även se ett ökat fokus på friskvård, förebyggande vård och snabb rehabilitering för att förbättra livskvalitén för de äldre. Det behövs ett ökat samarbete mellan försäkringskassan, kommunens omsorgsverksamhet och primärvården för att ingen ska hamna mellan stolarna.

God och närproducerad mat. Bra och näringsriktig kost är viktig för att hålla sig frisk när man blir äldre. Maten ska vara en positiv upplevelse som påverkas av alla sinnen. Centerpartiet vill därför undersöka möjligheten att, som Munkedal, laga maten hemma på plats tillsammans med brukarna. Det har visat sig vara kostnadsneutralt och skapat mervärden för de äldre.

MONICA ANDERSSON (C)

ORDFÖRANDE CENTERPARTIET LYSEKIL

SIW LYCKE (C)

KANDIDAT TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE