Bygg för helårsboende på Skaftö

Att exploatera på Skaftö ska göras med stor varsamhet och med fokus på att skapa förutsättningar för helårsboende. Den värdefulla natur- och kulturmiljö och dess unika karaktär ska man ta hänsyn till, säger Linn Nielsen, kommunkandidat.

Centerpartiet anser inte att det planförslag som idag är framtaget för Fyrberget matchar med vad som efterfrågas på Skaftö. Att ta detta naturområde i anspråk för en exploatering kommer störa den infartsled som finns till Fiskebäckskil och Grundsund.

- Vi tror på mindre planer där stor vikt läggs att planera för hur vi får fler åretruntboende på Skaftö, detta med dialog tillsammans med boende och företagare på Skaftö. Därför vill vi se att denna detaljplan inte tas som en stor plan utan att vi även gör detaljplanen etappvis, säger Linn Nielsen.

Centerpartiet vill därför se:

  • Att även detaljplanen delas upp i etapper för att skapa mindre exploateringar där fokus ligger på att skapa helårsboende. Detta för att inte detaljplanera större områden än vad dagens efterfråga är.

  • Att stort fokus ligger på att bevara den unika karaktär som finns i området och undvika att ändra på känslan som idag finns längst med infartsleden till Fiskebäckskil och Grundsund idag. Känslan av en blandad miljö av gammal bebyggelse och natur.

  • Att en utredning tas fram gällande efterfrågan på helårsboende på Skaftö. Vi bör inte planera för fler fritidshusområden.