Därför måste staten ge data gratis till folket

Fredrik Christensson

Högre utbildning, forskning och innovationer är helt avgörande för svensk utveckling och jobbskapande. Det gynnar Bohuslän, Sverige och världen.

Alliansregeringen genomförde historiska satsningar på att stärka svensk forskning och innovation. Anslagen till forskning och innovation höjdes med nio miljarder kronor mellan åren 2009 och 2016, en ökning med 30 procent. Regeringen har dragit ned investeringstakten jämfört med under alliansregeringens tid. Det i en tid när de privata investeringarna sjunker och Sveriges andel från EU:s forsknings- och innovationsmedel minskar. Det här är varken en bra kombination eller bra för svensk konkurrenskraft.

Privata investeringar

Den allra största andelen av svenska investeringar i forskning och utveckling är privata investeringar. De svenska företagens utgifter för forskning och utveckling som andel av BNP har minskat mellan 2005 och 2013. Det samtidigt som det har skett en ökning i 18 av 22 jämförbara länderna. Det är oroande för svensk konkurrenskraft, vår innovationsförmåga och för jobb som riskerar att försvinna.

Sverige behöver bli mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation. Vi behöver skapa attraktiva forsknings- och innovationsmiljöer och skapa bättre villkoren för att bedriva företag i Sverige. Det kräver reformer.

Regelförenklingar. När nya möjligheter dyker upp ska det inte gå att begrava dem i mångåriga utredningar. Fler frågor måste lösas genom snabbutredningar, snabbfotade arbetsgrupper och mer flexibla arbetssätt. Självklart med bibehållen demokratisk insyn och transparens.

Konkurrenskraftiga skatter. Skatter är ett av de mest kraftfulla instrumenten för att påverka såväl entreprenörskap som näringslivsklimat. I mätningar och rapporter ser vi att Sverige tappar innovationskraft och behöver öka forskningskvaliteten. Det är en fråga om jobbskapande. Regeringens hårda beskattning av jobb och entreprenörskap tillsammans med en forskningspolitik som är dåligt kopplad till innovation och jobb försämrar Sveriges förutsättningar. Ett svenskt forsknings- och innovationsklimat i världsklass, i en global konkurrens, kräver konkurrenskraftiga skatter på jobb och företagande.

Öppen data. Tack vare generationer av nitiska myndigheter har Sverige några av världens bästa samlingar av statistik på ett stort antal områden. Dessa uppgifter kan användas till en mängd innovationer och applikationer. För att till max främja denna utveckling bör den offentliga sektorns aktörer åläggas att tillgängliggöra så mycket data som möjligt för fri användning. Resultat från offentligt finansierad forskning bör även bli tillgängliga för alla. Det är viktigt för att sprida forskningsresultaten, motverka forskningsfusk och bidra till innovationer.

Högre utbildning i världsklass. Högre utbildning i Sverige är bra, men behöver bli ännu bättre för att kunna locka fler företag att investera i Sverige. Utbildningarnas koppling till arbetsmarknaden måste stärkas, kvalitét behöver premieras och byråkrati som hindrar internationella studenter och forskare att ta sig till Sverige måste tas bort.

Sverige behöver reformer för högre utbildning forskning och innovationer för att stärka konkurrenskraften och få fler jobb. Därför behövs ett nytt ledarskap för Sverige.

Fredrik Christensson (C)
Riksdagsledamot Bohuslän, talesperson för högre utbildning och forskning