Så ska vi göra maten bättre för de äldre

För våra äldre är maten en viktig faktor som påverkar både hälsa och trivsel. Under förra mandatperioden då vi i alliansen (M, L, KD, C) var i majoritet (tillsammans med MP) tog vi initiativ till att hemtjänsten skulle kunna hjälpa till att laga mat hemma hos brukaren. Det är en verksamhet som nu utvärderats och fallit väl ut.

För våra seniorer som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden är också maten en viktig faktor för trivsel och välbefinnande. Det räcker inte att maten är näringsriktig. Den måste också smaka gott och måltiden skall vara en trevlig stund på dagen för de boende.

Hur våra äldre upplever äldreomsorgen undersöks årligen i så kallade brukarundersökningar. Den senaste undersökningen ställde två frågor angående maten och måltiderna till våra boende.

Man frågade del om hur maten brukar smaka och dels om man upplever att måltiderna på äldreboendet är en trevlig stund på dagen.

Uddevalla fick positiva svar som genomsnitt. När det gäller frågan om hur maten smakar så var det 73 procent positiva svar jämfört med 76 procent som riksgenomsnitt. Motsvarande siffror angående måltidssituationen var 72 procent i Uddevalla mot 70 procent i riket.

Dock uppvisar undersökningen en stor variation mellan olika boenden i Uddevalla. När det gäller hur maten smakar var den lägsta andelen positiva 50 procent och den högsta 89 procent. För måltidssituationen var spridningen från 22 procent till 100 procent positiva svar.

Det är viktigt att kvaliteten på våra verksamheter är likvärdig oavsett olika boenden och därför har vi i socialnämnden föreslagit att förvaltningen tillsammans med kostenheten skall ta fram en strategi för måltidsverksamheten på våra äldreboenden med målet att ingen enhet skall ligga under riksgenomsnittet när det gäller hur de äldre upplever att maten smakar och att måltidssituationen är en trevlig stund på dagen.

Elving Andersson (C)

Said Olsson (M)

Gerd Andersson (L)

Christina Nilsson (KD)

Camilla Josefsson (M)

Esad Sukurica (L)

Omar Ahmed (KD)

Alliansgruppen i socialnämnden