Motion angående hot, risker och säkerhet

Idag har centerpartiet i Uddevalla lämnat in en motion till Kommunfullmäktige angående hot, risker och säkerhet

Motion till Uddevalla kommunfullmäktige

Nya hot - Hur ökar vi vår säkerhet och höjer vår beredskap?

Idag står vi i vårt samhälle inför nya former av hot och våld.

Det handlar bland annat om globala och lokala klimatförändringar som påverkar oss, cyberattacker, ökat våld i närmiljöer samt hot mot blåljus- och offentliganställd personal.

En ökad mer våldsbenägen extremism håller på att etablera sig och allt kräver resurser för att kunna bevakas.

Informationssäkerhet och grundläggande trygghet är viktigt och har betydelse för hela samhället.

Centerpartiet i Uddevalla anser att det behövs en strategi för hur vi framgent kommer arbeta och säkra upp vårt civila försvar mot ovanstående

I juni beslutade regeringen om en ändring i regleringsbrevet för Myndigheten för skydd och beredskap (MSB), som innebär att 60 miljoner kronor tilldelas kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar under 2017.

De extra medel som nu tillförs kommuner och landsting för 2017 ska göra det möjligt att komma igång med arbetet som rör civilt försvar. MSB har tillsammans med länsstyrelserna och Socialstyrelsen tagit fram stöd för hur pengarna kan användas för att stärka förmågan inför höjd beredskap. Prioriterade satsningar är:

 • Ökad kunskap om totalförsvaret och kommunens och landstings ansvar och roll
 • Deltagande i övningsverksamhet avseende totalförsvaret
 • Stärkt säkerhetsskydd
 • Ökad robusthet i samhällsviktig verksamhet

Inriktningen består av en beskrivning av samhällsskydd och beredskap samt tio övergripande principer och förhållningssätt som bör vara vägledande för alla som arbetar inom området.

Tio inriktningspunkter

De tio övergripande principerna och förhållningssätten är:

 1. Skapa förmåga att förebygga och hantera
 2. Utgå från principerna om ansvar, likhet och närhet
 3. Skapa förutsättningar för alla att ta ansvar
 4. Stärk allriskperspektivet
 5. Förebygg händelser i första hand
 6. Relatera till det som görs internationellt
 7. Beakta möjligheter och risker med gemensamma resurser
 8. Utveckla det systematiska lärandet
 9. Integrera arbetet med befintliga processer
 10. Identifiera och beakta framtidens hot, risker och utmaningar

Det krävs ett gott samarbete mellan civilförsvar, blåljuspersonal och kommun. I ett sådant samarbete måste de olika myndigheternas roller vara tydligt definierade. Dessutom är det viktigt att alla insatser som görs för att skydda medborgarnas säkerhet hela tiden vägs mot grundläggande principer för att skydda den enskilda människans personliga integritet

På kommunstyrelsens möte i augusti gavs en föredragning av kommundirektören om en ökad kriminalitet samt en ökad våldsbenägenhet i vår kommun. Detta skapar då en upplevd otrygghet för våra medborgare som vi bör ta på största allvar.

För att förekomma och förebygga att inte denna trend ökar ytterligare föreslår vi

Att en tydlig långsiktig strategi för förebyggande och hantering av aktuella krissituationer upprättas enligt MSBs principer och i samband därmed prövas resursfrågan för att på kort och lång sikt tillhandahålla en god säkerhet och god beredskap för våra medborgare.

Uddevalla den 28 september 2017

Elving Andersson (c)
Anna-Malin Björk Joelsson (c)
Stig Olsson (c)
Zinab Parnian (c)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Gå till profilsidan för $userIdentityName
  1000