Uddevalla
Centerpartiet lokalt
 • / Nyheter
 • / Låt inte avfallsplanen bli en hyllvärmare!

Låt inte avfallsplanen bli en hyllvärmare!

Som ett resultat av Sveriges kommuners samarbete med de gröna näringarna under 2017 har LRF utsett Sveriges grönaste kommuner. Kriterierna för att hamna på listan är hur man samarbetar och tillämpar lantbrukets eller landsbygdens intressen på kommunal nivå. Framför allt tittar man på hur kommunen kommunicerar med intresseorganisationerna och befolkningen på landsbygden. Var hamnar då Uddevalla kommun med sin miljöpartistiska ordförande för samhällsbyggnadsnämnden och vårt rödgröna styre? Inte i närheten av den övre halvan av Sveriges kommuner. Uddevalla kommun är oplacerade som det så vackert heter trots att man ofta slår sig för bröstet och anser sig vara ett föredöme angående miljöfrågor.

I toppkommunerna Varberg, Grums och Askersund har LRF, enligt respektive kommungruppsordförande, ett mycket gott samarbete och en god kommunikation med sina kommunpolitiker och tjänstemän som utmynnar i att man löser olika frågor på ett pragmatiskt sätt. Många beslut som berör företagarna inom de gröna näringarna fattas eller tillämpas på kommunal nivå och då undrar man osökt varför inte den rödgröna majoriteten, inom framför allt Samhällsbyggnadsnämnden, i Uddevalla vill ha en dialog för att lösa kommunens frågor på ett sätt som tilltalar medborgarna på ett positivt sätt och uppmuntrar tjänstemännen att arbeta i samförståndsanda?

Ett konkret exempel är frågan om enskilda avlopp och slam. En remiss angående kommunens avfall är nu ute (finns att läsa på kommunens hemsida). Som bollplank har Samhällsbyggnadsnämnden, Uddevalla energi och Uddevalla Vatten använt sig av Centrumutvecklare, transportörer, Uddevallahem, Villaägarföreningen, Fastighetsägarföreningen och Räddningstjänsten. Men var finns landsbygdens representanter och lantbrukarna som förväntas lösa kommunens problem med resterna från enskilda avlopp och kommunens reningsverk?

För att inte Avfallsplanen skall bli en hyllvärmare där man hanterar remissvaren med ett ”noterat” ber undertecknad att för kommunens befolkning påpeka nedanstående:

 • Avfallsplanen måste betecknas som motsägelsefull eftersom det konstateras att avfallsmängden och avfallets farlighet skall minska samtidigt som det anses som ett alternativ att sprida giftigt avfall från hushållens toaletter på jordbruksmark. Ett avfall som dessutom har minimalt näringsvärde.
 • Transporterna av avfall bör minskas. Idag insamlas hushållsavfall runt om i kommunen från näst intill tomma ”bruna” återvinningskärl som därefter transporteras och hanteras på ett tveksamt sätt. Mottagare är Linköpings kommun!
 • Landsbygdens problem med allmänhet som använder dikesrenar, mötesplatser och enskilda vägar som soptippar till förfång för både människor och djur bör beivras.
 • Återvinningsstationernas mottagande bör ergonomiskt förbättras. Exempelvis kan man få lyfta inlämnade däck upp över kanten på containrar eller tömma oljor i behållare där man måste lyfta dunkar högt. Det skall vara enkelt att återvinna!
 • När det gäller kretslopp för slam, anser LRF och Centerpartiet tillsammans med allianskollegorna, att varken källsorterat toalettvatten eller rötslam från reningsverk skall användas på jordbruksmark. Vem garanterar innehållet? Var finns dialogen med lantbrukare och LRF? Vad kostar transporter? Vad är miljönyttan? Vad hände med certifieringen som skulle varit klar för ett år sedan? Varför satsar man inte i första hand på att ta tillvara reningsverkets slam på ett godtagbart sätt vilket torde ge bra mycket bättre effekter än att tvinga landsbygdsbefolkningen till dyrbara och i många fall onödiga ombyggnationer som inte står i paritet med miljönyttan. En ny strategi för enskilda avlopp och omhändertagande av avloppsslam bör omedelbart tas fram.

En fråga till den rödgröna majoriteten: Varför hamnar alltid Uddevalla Kommun i botten på alla undersökningar vare sig det gäller samarbete eller dialog med företag, organisationer eller enskilda medborgare i kommunen?

Vi behöver ett nytt ledarskap för Uddevalla kommun.

Torsten Torstensson
Vice ordf i LRFs kommungrupp och medlem (C)
Forshälla

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000