Hela uddevalla Ska Utvecklas

Möjligheten att bo och leva i mindre tätorter och glesbygd är ett grundfundament i vår politik.

Det skall finnas likvärdiga förutsättningar att bo och driva företag oavsett var man bor i kommunen. Detta kräver tillgång till grundläggande samhällsservice.

Goda möjligheter till etablering eller utbyggnad av lokaler för verksamheter skall erbjudas.

Kollektivtrafiken ska stärkas och bli ett attraktivt alternativ till bilen vid arbetspendling. Säkra cykelvägar och gångvägar för barnen till och från skolan och till fritidsaktiviteter ska prioriteras. Vill vi höja standarden på Bohusbanan för snabbare förbindelser.

Kommunen ska se positivt på spridd bebyggelse. Vi vill modifiera strandskyddsbestämmelserna. Bra samlingslokaler för det lokala förenings- och kulturlivet är ytterligare en förutsättning för en positiv utveckling, liksom en väl fungerande kollektivtrafik. Användningen av engångsmaterial i plast ska fasas ut och ersättas av förnybara material.

De gröna näringarna ska ges goda förutsättningar att utvecklas. Åkerjorden är en viktig resurs för medborgarnas livsmedelsförsörjning.

I de kommunala köken ska maten vara fri från antibiotika, bekämpningsmedel och andra ämnen som kan vara skadliga för oss. Vi måste gå från att se på maten som serveras i kommunens verksamhet som kronor och ören till att se kvalitet, djurskydd och biologisk mångfald på landsbygden. Vi måste ställa högre krav och göra bättre upphandlingar på de livsmedel som vi köper in. Inköpen ska vara närproducerade i den mån det går. Vi vill förbättra hela måltidsupplevelsen för unga och äldre.

Viktiga punkter

 • Möjlighet till spridd bebyggelse utanför planområden
 • Mark för livsmedelsproduktion skall inte ta emot avloppsslam
 • Kollektivtrafik med hög kvalitet. Utvecklad närtrafik i hela kommunen
 • Kommunen skall ha ett väl utbyggt nät av gång och cykelvägar
 • Bredbandsutbyggnaden ska fortsätta
 • Köpa in mer närproducerade livsmedel och köpa in livsmedel fritt från antibiotika.
 • Enskilda avlopp ska vara teknikneutrala

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Gå till profilsidan för $userIdentityName
  1000