Bättre integration för en dynamisk och mångkulturell kommun

Inflyttning är en tillgång för Uddevalla, oavsett från vilken kultur den inflyttade kommer ifrån. Oavsett vem som flyttar hit tillför det mångfald, kompetens och entreprenörskap. Tyvärr är vi allt för dåliga att ta tillvara på den kraft och idérikedom som finns. Integrering är något som måste ske mellan alla individer och mellan alla intressegrupper i ett samhälle.

För att utveckla ett samhälle måste det komma nya idéer och nya tankesätt. Genom en bra integration där vi både ställer krav och ger möjligheter och där alla får en förståelse och visar respekt för varandra skapas dynamik och utveckling. Rädsla för det okända och annorlunda gör att många känner otrygghet och osäkerhet. Integration innebär att olika kulturer möts och att förståelse och respekt för olikheter och likheter skapas.

För att en hållbar integration skall fokus läggas på undervisning i svenska språket, yrkessvenska, samhällskunskap och ett tidigt inträde på arbetsmarknaden.

Under åren 2007 – 2014 utvecklades integrationsarbetet i Uddevalla. Det fanns ett starkt politiskt fokus på dessa frågor. Vi var så framgångsrika att det bland annat kom många studiebesök från andra kommuner för att de vill lära av oss. Vi vill återigen skapa möjligheter för att kunna vara en kommun som ligger i framkant när det gäller att hitta rätta vägar för en lyckad integration.

För ett framgångsrikt integrationsarbete vill vi bland annat ytterligare utveckla mötesplatser där människor och grupper möts på ett naturligt sätt. Mötesplatser som välkomnar alla kulturer och har en tillgänglighet och öppettider som är anpassade efter besökarnas behov.

Kommunen och näringslivet måste samarbeta för att underlätta för grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det gäller inte bara människor med utländsk bakgrund utan också ungdomar och personer med funktionshinder.

Kommunal verksamhet skall erbjuda fler praktikplatser för alla där målet skall vara ev. anställning, fördjupade kunskaper i svenska för de som inte har svenska som modersmål och att skapa förståelse för det svenska arbetslivet. Kommunen skall vara ett föredöme för hållbar integration. Det är också viktigt att kommunen blir bättre på att ta tillvara den kompetens som finns hos många invandrare i sina anställningar.

Ett viktigt utvecklingsområde för att få en bra integration är en tidig professionell samhällsinformation där personal har en genuin vilja att skapa bästa integreringen. Lotsning in i det svenska samhället skall görs utav kompetenta personer väl förankrade i det svenska samhället. Det skall ställas höga krav på tolkar och samhällsinformatörer.

Genom en bra integrationsverksamhet skapar vi förutsättningar för en bra tillväxt där Uddevalla ytterligare kan befästa sin position som hjärtat i Bohuslän och tillväxtmotorn i Fyrbodal.

Nina Andersson
Kandidat till kommunfullmäktige (c)

Hosam Warrie
Kandidat till kommunfullmäktige (c)